ДЕМНЯНСЬКА

СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________сесія шостого скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

 

________ 2014 р. с.Демня №

Про затвердження Положення «Про порядок

пайової участі замовника будівництва у розвитку

інфраструктури с.Демня

Враховуючи необхідність залучення коштів в сільський бюджет для фінансування заходів зі створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Демнянської сільскої ради, відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.27-1 «Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту» ,Закону України «Про планування і забудову територій» із змінами, внесеними згідно із Законом №800-VI від 25.12.2008 року, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги пропозиції сільського голови, рекомендації комісії з питань депутатської етики ,регламенту і законності , сільська рада -

в и р і ш и л а:

1. Затвердити Положення «Про порядок пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури с.Демня . (Додаток №1).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань депутатської етики, регламенту і законності (голова М.Петріца).

Сільський голова

М.Держило

Додаток №1
до проекту рішення Демнянської сільської ради

від ____________ року № ___

ПОЛОЖЕННЯ
«Про порядок пайової участі замовника будівництва у розвитку інфраструктури села Демня”

1. Загальні положення

1.1. У цьому Положенні терміни та визначення вживаються у такому значенні:
будівництво – спорудження нового об'єкта, а також реконструкція, розширення, добудова, реставрація і капітальний ремонт об'єктів, технічне переоснащення;
об`єкт будівництва – окремий будинок або споруда (з усім устаткуванням, яке до них відноситься, інструментом і реманентом, галереями, естакадами, внутрішніми інженерними мережами водопостачання, каналізації, газопроводу, теплопроводу, електропостачання, радіофікації, підсобними і допоміжними надвірними будівлями, благоустроєм та іншими роботами і витратами) на будівництво, реконструкцію яких повинні бути складені окремо проект і кошторис, та фінансування яких здійснює інвестор або забудовник;
інвестор – юридична (фізична) особа України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або залучених коштів в об'єкти будівництва та забезпечує фінансування їх спорудження;

замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або реконструкції об'єкта містобудування;

пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – кошти, що вносяться замовниками у відповідності до цього Положення в повній сумі єдиним платежем або частинами за графіком в строк, що не перевищує одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію (далі – пайова участь ).

1.2. Замовник, який має намір здійснити будівництво об'єкта містобудування у с.Демня

зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села, крім випадків, передбачених пунктом 1.6. цього Положення.
1.3. Пайова участь замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Демня полягає у відрахуванні замовником після прийняття об’єкта в експлуатацію коштів до сільського бюджету с.Демня на рахунок Цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Демня для забезпечення створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села , положення про який затверджується Демнянською сільською радою. З 01 січня 2013 року кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

1.4. Використання коштів пайової участі відбувається у порядку, передбаченому Положенням «Про цільовий фонд розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Демня».

1.5. Дія цього Положення поширюється на всіх замовників, незалежно від їх форми власності, які здійснюють будівництво на території села Демня. д.

1.6. До пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Демня не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

- об'єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюються за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об'єктів, що споруджуються замість пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

2. Розмір пайової участі

2.1. Пайова участь замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Демня встановлюється у таких розмірах:

5 % загальної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення), якщо вартість будівництва таких об’єктів не перевищує 10,0 млн.грн.

10 % загальної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення), якщо вартість будівництва таких об’єктів перевищує 10,0 млн.грн.

4% загальної вартості будівництва / будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення.

2.2. У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень вартість пайового внеску має визначатись з урахуванням вартості таких приміщень.

2.3. Величина пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Демня визначається у договорі, що укладається замовником з Демнянською сільською радою відповідно до встановленого сільською радою розміру пайової участі (внеску) замовника від загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами без врахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

2.4. Загальна вартість будівництва об’єкта визначається відповідно до документів, що підтверджують вартість будівництва (реконструкції) об'єкта містобудування з техніко-економічними показниками. До таких документів належать:

- проектно-кошторисна документація на будівництво об’єкта або проектна документація з кошторисними розрахунками вартості будівництва;

- технічний паспорт на об’єкт будівництва;

2.5. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом 10 (десяти) робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

2.6. У разі, якщо заява про укладення договору про пайову участь подана замовником після прийняття об’єкта в експлуатацію, розмір пайової участі замовника може визначатися також на основі Декларації про готовність об’єкта до експлуатації, зареєстрованої Інспекцією ДАБК.

3. Договір про пайову участь

3.1. Договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Демня (далі – договір про пайову участь) укладається між Демнянською сільською радою та замовником не пізніше, ніж через п'ятнадцять робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

3.2. Істотними умовами договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту є:

· розмір пайової участі;
· терміни (графік) сплати пайової участі;
· відповідальність сторін.
3.3. Пайовий внесок вноситься у грошовій безготівковій формі та сплачується в повній сумі або частинами за графіком, що визначається договором, шляхом їх перерахування на рахунок, указаний у договорі про пайову участь.

3.4. Невід’ємною частиною договору про пайову участь є розрахунок величини пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Демня .

3.5. Кошти пайові участі сплачуються замовником після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію в строк, який не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію. З 01 січня 2014 року кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором.

3.6. Звільнення замовника від сплати пайового внеску можливе лише в виняткових випадках за обґрунтованим рішенням Демнянської сільської ради, для цього замовник має звернутись із відповідною заявою на ім’я сільського голови.

3.7. Конкретні напрямки використання коштів пайової участі затверджуються рішенням Демнянської сільської ради.

4. Наслідки порушення умов договору

4.1. Не допускається оформлення виконавчим комітетом Демнянської сільської ради права власності на прийняті в експлуатацію об’єкти, якщо замовник будівництва такого об’єкта повністю не сплатив вартість визначеного договором про пайову участь пайового внеску або не уклав такий договір відповідно до чинного законодавства та даного Положення.

4.2. У разі прострочення строку сплати пайового внеску, встановленого договором, замовник сплачує Демнянській сільській раді пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми пайового внеску, з якого допущено прострочення, за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів – додатково сплачує штраф у розмірі 7% від суми пайового внеску, з якого допущено прострочення.

4.3. Спори, пов'язані з пайовою участю (внеском) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села , вирішуються судом.

4.4. Контроль за сплатою коштів пайової участі згідно укладених договорів здійснюється відділом по економіці та бюджету Демнянської сільської ради.

5. Наслідки не укладення договору про пайову участь

5.1. У випадку не звернення замовника будівництва з заявою про укладення договору про пайову участь, не подання ним документів, передбачених законом та цим Положенням, необхідних для його укладення, а також у випадку ухилення від підписання договору про пайову участь, виконавчий комітет Демнянської сільської ради приймає рішення про відмову в оформленні права власності на об’єкт містобудування.

5.2. Рішення виконавчого комітету Демнянської сільської ради про відмову в оформленні права власності на об’єкт містобудування в десятиденний строк надається/надсилається замовнику.

5.3. Замовник має право оскаржити рішення про відмову в оформленні права власності в судовому порядку.

Секретар ради

Павлюх М.М.

Додаток №1
до рішення Миколаївської міської ради

від 29 квітня 2009 року №751

ДОГОВІР №________

про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Миколаєва, селища Липівка та села Заклад

місто Миколаїв «____»________________ 2009 року

Миколаївська міська рада Миколаївського району Львівської області в особі міського голови Гука Богдана Григоровича, що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та протоколу І-го пленарного засідання І-ї сесії V-го демократичного скликання Миколаївської міської ради (надалі - «Міська рада»), з однієї сторони, та ____________________________в особі __________________________________, що діє на підставі ______________________________ (надалі - «Замовник будівництва»), з другої сторони, а разом іменовані сторони, уклали даний Договір відповідно до ст.27-1 Закону України «Про планування і забудову територій» зі змінами від 16.09.2008 року згідно з Законом України №509-YI, від 25.12.2008 року згідно з Законом України №800-YI, а також відповідно до рішення Миколаївської міської ради від 29.04.2009 №751 зі змінами, внесеними рішенням від 24.11.2009 №887, відповідно до Положення «Про порядок пайової участі замовника будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва, селищ Липівка та с. Заклад», про нижченаведене:

Предмет договору
1.1. В силу цього Договору Замовник будівництва зобов’язується сплатити Міській раді пайовий внесок у розмірі ____ % від вартості будівництва об’єкта _______________________________________________________________________________________ (назва і місце розташування об’єкта містобудування),

що становить ______________ гривень на рахунок Цільового фонду розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Миколаєва (далі – Фонд), а саме на рахунок спеціального фонду міського бюджету по КБК 50110000 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади», відкритий в УДК в Миколаївському районі №31516931700332, МФО 825014, отримувач коштів міський бюджет м. Миколаєва, з метою створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Миколаєва, селища Липівка та с. Заклад, а Міська рада – використати перераховані грошові кошти виключно на вказані цілі.

Розрахунок величини пайового внеску наведений в Додатку №1 до цього Договору.

1.2.Вартість будівництва визначена проектно – кошторисною документацією об’єкту містобудування, яка погоджена згідно рішення виконкому Миколаївської міської ради від ____________ № _______ і яка затверджена в установленому законодавством порядку та щодо якої має місце позитивний висновок комплексної державної експертизи, а щодо об’єктів, відносно яких згідно діючого законодавства зазначена експертиза не здійснюється – яка затверджена в установленому законодавством порядку.

Замовник будівництва зобов’язаний також подати в Миколаївську міську раду довідку про загальну кошторисну вартість будівництва об’єкта, за власним підписом і печаткою та/або підписом і печаткою генерального підрядника або проектувальника.

У разі, коли замовником будівництва подавалась для погодження тільки проектна документація, величина пайового внеску розраховується відповідно до вартості будівництва, вказаної в поданій замовником довідці. Замовник будівництва несе відповідальність за достовірність даних, вказаних в поданій довідці.

Загальна кошторисна вартість будівництва визначається згідно з державними будівельними нормами, без урахування витрат з придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішньо- та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

_______________ від міської ради _________________ від замовника будівництва

1.3. У разі якщо до проектної документації на будівництво об'єкту містобудування, вказаної у п.1.2. розділу І цього Договору будуть внесені зміни щодо збільшення кошторисної вартості будівництва об’єкту містобудування, Замовник зобов’язаний сплатити (доплатити) кошти на пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва, селища Липівка та с. Заклад, виходячи із збільшеної вартості будівництва об’єкту містобудування понад розмір грошових коштів, зазначених у п.1.1. розділу І цього Договору.

У разі якщо до проектної документації будуть внесені зміни щодо зменшення кошторисної вартості будівництва об’єкту містобудування після повної сплати замовником коштів відповідно до п. 2.1 цього Договору, надлишково сплачені замовником будівництва кошти йому не повертаються.

2. Порядок та умови здійснення пайової участі

2.1. Перерахування грошових коштів здійснюється Замовником будівництва (необхідне підкреслити) у повному розмірі єдиним платежем / або частинами за графіком, визначеним додатком до цього Договору, на рахунок Фонду Миколаївської міської ради до_______________ (дата), але в будь-якому разі термін сплати не повинен перевищувати одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію. Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта є день видачі зареєстрованого інспекцією сертифіката відповідності.

2.2. У випадку якщо сторони досягнули взаємної згоди про сплату коштів пайового внеску частинами, то невід»ємною частиною цього Договору є графік сплати пайового внеску.

3. Права та обов’язки Сторін

3.1. Замовник будівництва зобов’язується:

3.1.1. Своєчасно і повністю перерахувати кошти в сумі, передбаченій п.1.1. цього Договору.

3.1.2. Дотримуватись строків сплати коштів пайового внеску, якщо сплата розстрочувалась згідно графіку.

3.1.3.Надавати виконкому Миколаївської міської ради проектну або проектно-кошторисну документацію, про яку йде мова у розділі І цього Договору.

3.1.4. Надати довідку за підписом генерального проектувальника (проектувальника) або/та Замовника будівництва, скріпленими печатками вказаних осіб про кошторисну вартість будівництва об’єкта містобудування, відповідно до проектної документації, про яку йде мова у п.1 розділу І цього Договору.

3.1.5. Надати Міській раді в день укладання цього Договору належно оформлену копію документу, що підтверджує погодження проектної документації щодо об’єкта містобудування, який в подальшому зберігається в Міській раді.

3.1.6. Перерахувати кошти, зазначені у п.1 розділу І цього Договору з призначенням платежу: „на пайову участь у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва, селища Липівки та с. Заклад ” не пізніше одного місяця після прийняття об’єкта містобудування в експлуатацію.

3.2. Замовник будівництва має право:

3.2.1. Отримувати інформацію про стан та цільове використання перерахованих коштів згідно умов цього Договору.

3.2.2. Вимагати від Міської ради надання інформації про використання перерахованих ним коштів.

3.2.3. Самостійно визначати порядок здійснення робіт по будівництву (реконструкції) об’єкта, вказаного в п.1.1. цього Договору.

3.3. Міська рада має право:

3.3.1. Вимагати від Замовника будівництва надання документів, зазначених у п.п.3.1.3. – 3.1.5. цього Договору.

3.3.2.Вимагати від Замовника будівництва виконання ним своїх грошових зобов’язань.

3.3.3. Стягувати несплачені суми пайового внеску та неустойки, що передбачені цим договором, в судовому порядку за місцезнаходженням Миколаївської міської ради.

3.3.4. Відмовляти Замовнику будівництва в оформленні права власності на прийнятий в експлуатацію об’єкт, якщо ним не сплачений пайовий внесок у повному розмірі.

3.4. Міська рада зобов’язується:

3.4.1. Надавати Замовнику на його вимогу інформацію про використання пайового внеску.

3.4.2. Використовувати кошти перерахованого пайового внеску відповідно до цільового призначення;

_______________ від міської ради _________________ від замовника будівництва

3.4.3. Забезпечити в межах своєї компетенції необхідні умови для успішного будівництва або

реконструкції Замовником будівництва об’єкту згідно проекту за умови повного і своєчасного виконання ним своїх зобов’язань за цим договором, нормативних та інших актів органів державної влади і місцевого самоврядування, вимог і норм діючого законодавства України.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, прийнятих за даним Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього Договору.

4.2. У випадку порушення Замовником будівництва умов цього Договору, несвоєчасного або неповного виконання грошового зобов’язання по сплаті пайового внеску, Міська рада може стягувати несплачену суму в судовому порядку.

4.3. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань, якщо доведуть, що це відбулося не з їхньої вини, внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і нездоланних обставин, що виникли після вступу в силу Договору й унеможливили виконання його умов, що неможливо було передбачити або уникнути сторонами.

4.4. Замовник будівництва за порушення строку сплати пайового внеску сплачує Міській раді пеню в

розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 днів – додатково сплачує штраф у розмірі 7% несплаченої суми .

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спори, що виникають між сторонами в процесі виконання даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів.

5.2. Претензії сторін, пов’язані з виконанням даного Договору, повинні бути розглянуті другою стороною протягом 20 днів з моменту їхнього одержання.

5.3. Спори між сторонами, по яких не було досягнуто згоди, вирішуються відповідно до законодавства України в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю справ за місцезнаходженням Миколаївської міської ради.

6. Зміна умов договору

6.1. Зміни в даний Договір можуть бути внесені тільки за взаємною згодою сторін, оформленій додатковим договором, підписаним на рівні тих осіб, що підписали Договір і скріпленим їх печатками.

6.2. З моменту оформлення і підписання Додаткових договорів і скріплення їх печатками, такі договори стають невід»ємними частинами даного Договору.

6.3. Сторона немає права передавати свої права за Договором третім особам без письмової згоди на це другої сторони.

7. Строк дії договору й умови його розірвання

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до повного виконання Замовником будівництва своїх зобов’язань, тобто до «____»____________ 200__р.

7.2. Договір може бути розірваний у випадках, передбачених чинним законодавством України.

8. Інші умови

8.1. Міська рада не відповідає за зобов’язаннями Замовника будівництва, а Замовник будівництва – за зобов’язаннями Міської ради.

8.2. У своїй діяльності сторони керуються умовами даного Договору, рішеннями Миколаївської міської ради та її виконавчого комітету, чинним в Україні законодавством.

8.3. Договір укладений в 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.

9. Юридичні адреси та реквізити сторін

Миколаївська міська рада Замовник будівництва:

Миколаївського р-ну Львівської обл. _____________________________________

81600,м.Миколаїв, вул.А.Шептицького, 82 р/р _____________________, в _______

МФО 825014, ЗКПО 26411657 _____________________________________

р/р № 31516931700332 _____________________________________

в УДК у Львівській області

___________________ Гук Б.Г. _____________________

М.П. М.П.

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XІV сесія 5 – го демократичного скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 29.04.2009 № 751

Про встановлення розміру пайового внеску

замовника будівництва та території м.Миколаєва

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.27-1 «Пайова участь (внесок) замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту» Закону України «Про планування і забудову територій» із змінами, внесеними згідно із Законом №800-VI від 25.12.2008 року, керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Миколаївська міська рада, -

в и р і ш и л а :

1. Встановити розміри пайового внеску замовників будівництва об’єктів на території міста Миколаєва:

1.1 5 % загальної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення), якщо вартість будівництва таких об’єктів не перевищує 10,0 млн.грн.

1.2 10 % загальної вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного та оздоровчого призначення), якщо вартість будівництва таких об’єктів перевищує 10,0 млн.грн.

1.3 4% загальної вартості будівництва /реконструкції багатоквартирних житлових будинків, будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення.

2. Затвердити форму договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Миколаєва (додаток №1).

3. Встановити, що дане рішення вступає в силу з дати його прийняття.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову комісії з питань економіки, бюджету, підприємництва та комунального господарства (Н.Русинник-Куючко) та заступника міського голови (Р.Клименка).

Міський голова

Б. Гук