Про сільський бюджет

Колодрубівської сільської ради

УКРАЇНА

КОЛОДРУБІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

34 позачергова сесія

VІІ демократичного скликання

13309517000                                 РІШЕННЯ№ 679

(код бюджету)                           від 13 грудня 2019 року

Про сільський бюджет
Колодрубівської сільської ради на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні»", Колодрубівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2020 рік:

- доходи сільського бюджету в сумі 1000.0 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету – 1000.0 тис.грн., згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки сільського бюджету в сумі 1000.0 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду – 965.0 тис.грн., видатки спеціального фонду бюджету –35.0 тис. гривень;

- профіцит за загальним фондом сільського бюджету в сумі 35.0 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету в сумі 35.0 тис.грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету в розмірі 6.0 тис. грн., що становить 0.6 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення сільського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

4. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 128.0 тис.грн. згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2020 рік: до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України, а саме:

- рентна плата за користування надрами для видобування природного газу;

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

- податок на майно;

- єдиний податок;

- плата за надання адміністративних послуг;

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності у розмірі 100 відсотків;

- державне мито.

6. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- інші трансферти населенню;

7. Надати право сільському голові вносити зміни до сільського бюджету на суму додатково отриманих дотацій та субвенцій з бюджетів інших рівнів розпорядженням сільського голови з подальшим затвердженням на сесії сільської ради.

8. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Взяти до відома, що відповідно до вимог Бюджетного кодексу України:

9.1.   Якщо після прийняття рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому   це     доручено.

         9.2. У межах   загального обсягу бюджетних   призначень за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування сільського бюджету за загальним фондом бюджету сільська рада за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл   бюджетних   асигнувань,   затверджених у   розписі   бюджету та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

         9.3. У межах   загального обсягу бюджетних   призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування сільського бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (за загальним фондом бюджету) здійснюється за рішенням сільської ради.

9.4. Забороняється без внесення змін до рішення про сільський бюджет збільшення   бюджетних призначень за загальним фондом сільського бюджету на:

-оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

-видатки, пов'язані з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування.

10. Установити, що у 2020 році з сільського бюджету окремим категоріям громадян сіл сільської ради надається адресна грошова допомога, яка призначається згідно Порядку затвердженого сільською радою.

Адресні грошові допомоги з сільського бюджету та інші види допомог надаються протягом 2020 року за рахунок коштів сільського бюджету відповідно до Програми соціального захисту населення .Врахувати, що розподіл коштів на виплату допомоги малозабезпеченим громадянам сільської ралди проводиться у 2020 році за рішенням виконкому створеного при сільській раді.

Адресні допомоги надаються, у першу чергу, малозабезпеченим категоріям громадян, одиноким інвалідам, сім’ям, у яких проживають діти-інваліди, важко хворим.                                                        

10. У разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам,   доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, дозволити сільській раді враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису сільського бюджету на 2020 рік.

11. Рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.

12. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

13.Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

         14. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської етики, регламенту, законності та бюджету (С.Сидор).

                                                                                                     

  Сільський голова      
с. Колодруби     Додаток 1    
      до рішення сільської ради №679 від 13.12.2019 року
13309517000   "Про сільський бюджет Колодрубівської сільської
(код бюджету)   ради на 2020 рік"  
           
ДОХОДИ

сільського бюджету на 2020 рік
          (грн)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   975000,00 975000,00 0,00 0,00
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  60000,00 60000,00 0,00 0,00
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  2000,00 2000,00 0,00 0,00
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  2000,00 2000,00 0,00 0,00
13030000 Рентна плата за користування надрами  58000,00 58000,00 0,00 0,00
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу  58000,00 58000,00 0,00 0,00
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   12000,00 12000,00 0,00 0,00
14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  12000,00 12000,00 0,00 0,00
18000000 Місцеві податки  903000,00 903000,00 0,00 0,00
18010000 Податок на майно  303000,00 303000,00 0,00 0,00
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості  2000,00 2000,00 0,00 0,00
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості  22000,00 22000,00 0,00 0,00
18010500 Земельний податок з юридичних осіб  84000,00 84000,00 0,00 0,00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  156000,00 156000,00 0,00 0,00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  30000,00 30000,00 0,00 0,00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  9000,00 9000,00 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок   600000,00 600000,00 0,00 0,00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  154000,00 154000,00 0,00 0,00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  350000,00 350000,00 0,00 0,00
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  96000,00 96000,00 0,00 0,00
20000000 Неподаткові надходження   25000,00 25000,00 0,00 0,00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  25000,00 25000,00 0,00 0,00
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 400,00 400,00 0,00 0,00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 400,00 400,00 0,00 0,00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   24500,00 24500,00 0,00 0,00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  24500,00 24500,00 0,00 0,00
22090000 Державне мито   100,00 100,00 0,00 0,00
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   100,00 100,00 0,00 0,00
  Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00
X Разом доходів 1000000,00 1000000,00 0,00 0,00
           
           
  Сільський голова     Я.Коваліско  
с.Колодруби   Додаток №2    
      до рішення сільської ради  
      від 13.12.2019 року №679 №679  
13309517000                                                                                                                        "Про сільський бюджет  
(код бюжету)   Колодрубівської сільської ради на 2020 рік"
           
Фінансування
                                                                                                                       сільського бюджету на 2020 рік        
          (грн.)
Код Найменування згідно з класифікацією фінансування бюджету Всього Загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
  Фінансування за типом кредитора        
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -35000,00 35000,00 35000,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -35000,00 35000,00 35000,00
208100 На початок періоду 6000,00 6000,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 6000,00 6000,00 0,00 0,00
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -35000,00 35000,00 35000,00
х Загальне фінансування 0,00 -35000,00 35000,00 35000,00
  Фінансування за типом боргового зобовязання        
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -35000,00 35000,00 35000,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -35000,00 35000,00 35000,00
602100 На початок періоду 6000,00 6000,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 6000,00 6000,00 0,00 0,00
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -35000,00 35000,00 35000,00
х Загальне фінансування 0,00 -35000,00 35000,00 35000,00
           
           
  Сільський голова     Я.Коваліско
с. Колодруби                       Додаток 3      
                        до рішення сільської ради №679 від 13.12.2019 року
13309517000                       "Про сільський бюджет Колодрубівської  
(код бюджету)                     сільської ради на 2020 рік"    
РОЗПОДІЛ
видатків сільського бюджету на 2020 рік
                              (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд РАЗОМ
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0100000     Колодрубівська сільська рада 965000,00 965000,00 659280,00 34950,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 1000000,00
0110000     Колодрубівська сільська рада 965000,00 965000,00 659280,00 34950,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 1000000,00
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 847000,00 847000,00 656000,00 15950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 847000,00
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 4000,00 4000,00 3280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4000,00
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
0115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 35000,00
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 24000,00 24000,00 0,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24000,00
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25000,00
X X X Усього 965000,00 965000,00 659280,00 34950,00 0,00 35000,00 35000,00 0,00 0,00 0,00 35000,00 1000000,00
                               
                               
  Сільський голова           Я.Коваліско              
с.Колодруби                 Додаток №4
                  до рішення сільської ради від 13.12.2019 №679
13309517000                 "Про сільський бюджет Колодрубівської сільської ради на 2020 рік"
(код бюджету)                        
Міжбюджетні трансферти на 2020 рік
                          (грн)
Код бюджету Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
дотація на: субвенції усього дотація на:   субвенції усього
загального фонду на: спеціального фонду на:   загального фонду на: спеціального фонду на:
найменування трансферту найменування трансферту
                Інші субвенції з місцевого бюджету (для КНП "Миколаївська ЦРЛ" на утримання завідувача ФАПом с.Повергів-виплата заробітної плати)  
    код Класифікації доходів бюджету   код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету  
                      Код ТКВКМБ 9770    
1 2 3 4 5 6 15 16 17 18 19 20 21 22
13309200000 районний бюджет                   25000   25000,00
                           
Х УСЬОГО                   25000,00   25000,00
                           
1330951700         Додаток №5
до рішення сільськоїї ради від 13.12.2020 року №679
"Про сільський бюджет Колодрубівської сільської ради на 2020 рік"
     
(код бюжету)                        
Розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році
                  (грн.)      
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд      
                усього в тому числі бюджету розвитку      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
0100000     Сільська рада     128000,0 93000,0 35000,0 35000,0      
0110000     Сільська рада     128000,0 93000,0 35000,0 35000,0      
                         
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт Програма по благоустрою населених пунктів с.Колодруби та с.Повергів з організації та проведення громадських робіт для безробітних та суспільно корисних робіт боржників по аліментах на 2019-2021 р.р. рішення від 14.12.2018 №431 4000,0 4000,0          
0113240 3240   Інші заклади та заходи   рішення від 14.12.2018 №431 20000,0 20000,0          
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення Програма соціального захисту населення по Колодрубівській сільській раді на 2019-2021 р.р. рішення від 14.12.2018 №431 20000,0 20000,0          
0115041 5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд Програма розвитку спорту на території Колодрубівської сільської ради на 2019-2021 р.р. рішення від 13.12.2019 № 35000,0   35000,0 35000,0      
0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма благоустрою населених пунктів с.Колодруби та с.Повергів на 2019-2021 р.р. рішення від 14.12.2018 №431 24000,0 24000,0          
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Програма по ремонту доріг по Колодрубівській сільській раді на 2019-2021 р.р. рішення від 14.12.2018 №431 45000,0 45000,0          
Х Х Х УСЬОГО Х Х 128000,0 93000,0 35000,0 35000,0      
                         
Сільський голова       Я.О.Коваліско            

13309517000

(код бюджету)                        

                           Додаток №6

                                                   До рішення сільської ради

                                                  від 13.12.2019 року №679

                                               „Про сільського бюджету

Колодрубівської сільської ради на 2020 рік”

Л І М І Т И

 

Споживання енергоносіїв у фізичних об’ємах розпорядниками коштів

Колодрубівської сільської ради на 2020 рік

 

 

 

Головні розпорядники коштів бюджету  

Загальний фонд

 

Всього

Всього

2270

Код 2273

 

Код 2274  

Код 2273

 

Код 2274

Сума

 

К-сть

кВт./год.

Сума

К-сть

м3

Сума  

К-сть

кВт./год.

Сума

К-сть

м3

Сума

Сільська рада

(без часової зони)

15950 650 1950 1371 14000   650 1950 1371 14000
                     
Разом вуличне: 19000 6333 19000       6333 19000    
1).с.Колодруби                    
-напівпік 3000 1000 3000       1000 3000    
-ніч 9700 3233 9700       3233 9700    
-пік 3000 1000 3000       1000 3000    
2).с.Повергів                    
(без часової зони) 3300 1100 3300       1100 3300    
                     

Разом:

 

34950 6983 20950 1371 14000   6983 20950 1371 14000

 

Сільський голова:                              Я.О.Коваліско

Прогноз сільського бюджету Колодрубівської сільської ради

на 2021-2022 роки

 

І. Загальна частина

 

Державна бюджетна політика на 2020-2022 роки спрямована на розвиток середньострокового бюджетного планування. Під час складання Прогнозу сільського бюджету на 2021-2022 роки враховано:

-         Методичні рекомендації щодо складання у 2019 році сільського бюджету на середньостроковий період, які затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.03.2019 №130;

-         основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку;

-         особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2020 рік та прогнозу місцевих бюджетів на 2021-2022 роки.

         Прогноз сільського бюджету Миколаївського району на 2021 - 2022 роки (далі - Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 75 Бюджетного кодексу України на основі норм Бюджетного та Податкового кодексів України, наказу Міністерства фінансів України від 29.03.2019 № 130, інших законодавчих актів.

Основними завданнями Прогнозу є:

-                забезпечення стабільного функціонування установи;

-                підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків;

-                посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних коштів;

-                удосконалення системи результативних показників з метою підвищення якості надання послуг у відповідних сферах.

         Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку, індикативні прогнозні показники сільського бюджету за основними видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини сільського бюджету з іншими місцевими бюджетами.

       Прогноз сільського бюджету базується на принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності.

 

ІІ. Основні індикативні прогнозні показники сільського бюджету

 

         Індикативні прогнозні показники сільського бюджету є основою для складання головними розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності на 2021 та 2022 роки. При здійсненні прогнозу сільського бюджету на 2021 – 2022 роки застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України:

Показники 2020 рік 2021 рік 2022 рік

Індекс споживчих цін:

грудень до грудня попереднього року, %

106,0 105,7 105,3

Індекс цін виробників:

грудень до грудня попереднього року, %

108,4 108,0 106,1

        

Для розрахунку також враховано такі соціальні стандарти:

Показники 2020 рік 2021 рік 2022 рік

Мінімальна заробітна плата:

-                            з 1 січня року (грн)

-                            темпи росту (%)

4723

13,2

5003

5,9

5290

5,7

Посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС:

-                            з 1 січня року (грн)

-                            темпи росту (%)

2102

9,4

2270

8,0

2445

7,7

         Основні показники сільського бюджету на 2019 – 2022 роки відображено в додатку 1:

        Додаток 1
         
Основні показники сільського бюджету на 2019-2022 роки  
        (грн)
Показник 2019 рік-1 2020 рік-2 2021 рік-3 2022 рік-3
Загальний фонд        
Доходи (з трансфертами) 1638000 1000000 1057000 1113021
Видатки (з трансфертами) 925800 965000 1057000 1113021
Кредитування усього, у тому числі:      
- надання кредитів з бюджету      
- повернення кредитів до бюджету      
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+") -712200 -35000    
Спеціальний фонд        
Доходи (з трансфертами) 1145983 0    
Видатки (з трансфертами) 2073752 35000    
Кредитування усього, у тому числі:      
- надання кредитів з бюджету      
- повернення кредитів до бюджету      
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+") 927769 35000    
Разом        
Доходи (з трансфертами) 2783983 1000000 1057000 1113021
Видатки (з трансфертами) 2999552 1000000 1057000 1113021
Кредитування усього, у тому числі:      
- надання кредитів з бюджету      
- повернення кредитів до бюджету      
Фінансування (дефіцит "-" / профіцит "+") 215569      
         
         
___________        
-1 - показники, визначені в рішенні про сільський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
-2 - показники, визначені в проекті рішення про сільський бюджет на 2020 рік;
-3 - індикативні прогнозні показники сільського бюджету на 2021-2022 роки.

ІІІ. Дохідна спроможність сільського бюджету

         Прогноз доходів сільського бюджету на 2021 – 2022 роки враховує стабільність податково-бюджетної системи, зростання надходжень до сільського бюджету.

         При формування дохідної частини сільського бюджету були враховані фактичні надходження за 2017 – 2018 роки, планові показники на 2019 рік з урахуванням змін, показники, визначені в проекті рішення про сільський бюджет на 2020 рік та прогнозні показники на 2021-2022 роки.

         Загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2019 рік очікується в сумі 2784.0 тис.грн., в т.ч. міжбюджетні трансферти – 1592,8 тис.грн., надходження доходів до загального фонду – 1008.0 тис.грн., в т.ч. податкові надходження – 977.4 тис.грн., неподаткові надходження – 30.6 тис.грн., доходів спеціального фонду – 183.2 тис.грн., в т.ч. власні надходження бюджетних установ – 183.2 тис.гривень.

         На 2020 рік загальний обсяг доходів сільського бюджету розрахований у сумі 1000.0 тис.грн., в т.ч. надходження доходів до загального фонду – 1000.0 тис.грн., в т.ч. податкові надходження – 975.0 тис.грн., неподаткові надходження – 25.0 тис.грн..

         Загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2021 рік прогнозується в сумі 1057.0 тис. грн., в т.ч. надходження доходів загального фонду – 1057.0 тис.грн., в т.ч. податкові надходження – 1030.6 тис.грн., неподаткові надходження – 26.4 тис.грн., що на 57.0 тис.грн. більше надходжень ніж у 2020 році, або на 5.7 відсотків.

         Загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2022 рік прогнозується в сумі 1113.0 тис.грн., в т.ч. надходження доходів загального фонду – 1113.0 тис.грн., в т.ч. податкові надходження – 1085.2 тис.грн., неподаткові надходження – 27.8 тис.грн., що на 56.0 тис.грн. більше надходжень ніж у 2021 році, або на 5.3 відсотків.

         Доходи загального фонду сільського бюджету без врахування трансфертів сформовано з врахуванням змін внесених в ст. 69 Бюджетного кодексу України складаються з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), рентної плати за користування надрами для видобування природного газу, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, податку на майно, єдиного податку, плати за надання адміністративних послуг, надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.

         Основні показники дохідної частини сільського бюджету на 2019 – 2022 роки відображено в додатку 2:

                 Додаток 2
  Доходи сільського бюджету на 2019-2022 роки
          грн
Код Показник 2019 рік-1 2020 рік-2 2021 рік-3 2022 рік-3
  Загальний обсяг доходів, усього у тому числі: 2783983 1000000 1057000 1113000
  міжбюджетні трансферти, усього з них: 1592769 0 0 0
41053400 Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів 650000 0 0 0
41053500 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 250000 0 0 0
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 692769 0 0 0
10000000 Податкові надходження, усього з них: 977400 975000 1030600 1085200
13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 0 2000 2100 2200
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 60000 58000 61300 64600
14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 12000 12000 12700 13400
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 2000 2000 2100 2200
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 9000 22000 23300 24500
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 90000 84000 88800 93500
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 165400 156000 164900 173600
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 24000 30000 31700 33400
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 9000 9000 9500 10000
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 180000 154000 162800 171400
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 331000 350000 370000 389600
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 95000 96000 101400 106800
20000000 Неподаткові надходження, усього з них: 30600 25000 26400 27800
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 500 400 400 400
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 30000 24500 25900 27300
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 100 100 100 100
25000000 Власні надходження   бюджетних установ 183214 0 0 0
25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 37231 0 0 0
25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів 145983 0 0 0
  __________          
  -1 - показники, визначені в рішенні про сільський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;  
  -2 - показники, визначені в проекті рішення про сільський бюджет на 2020 рік;  
  -3 - індикативні прогнозні показники сільського бюджету на 2021-2022 роки.  
                       

ІV. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

         Під час складання видаткової частини проекту сільського бюджету на 2020 рік та Прогнозу сільського бюджету на 2021-2022 роки в першочерговому порядку врахована потреба в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а саме:

-         мінімальна заробітна плата: з січня 2020 року – 4723 грн.; з січня 2021 року – 5003 грн.; з січня 2022 року – 5290;

-         посадовий оклад працівника І тарифного розряду ЄТС: з січня 2020 року – 2102 грн.; з січня 2021 року – 2270 грн.; з січня 2022 року – 2445 грн.

та на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами враховано індекс цін виробників, а саме: на 2020 рік – 108,4%; на 2021 рік – 108,0%; на 2022 рік – 106,1%.

         Для прогнозу видатків на 2021-2022 роки враховано індекс споживчих цін 105,7% та 105,3% відповідно.

        

Основні показники видаткової частини сільського бюджету на 2019 – 2022 роки відображено в додатку 3 за функціональною ознакою:

                                                                                              Додаток 3

           
Видатки та надання кредитів сільського бюджету за функціональною ознакою на 2019-2022 роки
          (грн)
Код ТПКВКМБ Найменування 2019 рік-1 2020 рік-2 2021 рік-3 2022 рік-3
0100 Державне управління 789900 847000 895300 942700
0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 789900 847000 895300 942700
1000 Освіта 10000 0 0 0
1010 Надання дошкільної освіти 10000 0 0 0
3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 30052 24000 25300 26700
3210 Організація та проведення громадських робіт 9052 4000 4200 4400
3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 21000 20000 21100 22300
5000 Фізична культура і спорт 0 35000 0 0
5041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 0 35000 0 0
6000 Житлово-комунальне господарство 905400 24000 25400 26700
6030 Організація благоустрою населених пунктів 905400 24000 25400        26700
7000 Економічна діяльність 1160000 45000 111000 116900
7130 Здійснення заходів із землеустрою 35000 0 0 0
7330 Будівництво інших об’єктів комунальної власності 825000 0 0 0
7641 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 300000 45000 111000 116900
8000 Інша діяльність 79200 0 0 0
8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 79200 0 0 0
9000 Міжбюджетні трансферти 25000 25000 0 0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 25000 25000 0 0
Х Усього 2999552 1000000 1057000 1113000
           
__________          
-1 - показники, визначені в рішенні про сільський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
-2 - показники, визначені в проекті рішення про сільський бюджет на 2020 рік;    
-3 - індикативні прогнозні показники сільського бюджету на 2021-2022 роки.    
                   

 

та додатку 4 у розрізі головних розпорядників коштів сільського бюджету:     

 

                                                                                              Додаток 4

           
Видатки та надання кредитів головних розпорядників коштів сільського бюджету на 2019-2022 роки
          (грн)
Код відомчої класифікації Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету 2019 рік-1 2020 рік-2 2021 рік-3 2022 рік-3
01 Сільська рада 2999552 1000000 1057000 1113000
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 789900 847000 895300 942700
0111010 Надання дошкільної освіти 10000 0 0 0
0113210 Організація та проведення громадських робіт 9052 4000 4200 4400
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 21000 20000 21100 22300
0115041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд 0 35000 0 0
0116030 Організація благоустрою населених пунктів 905400 24000 25400          26700
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 35000 0 0 0
0117330 Будівництво інших об’єктів комунальної власності 825000 0 0 0
0117641 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 300000 45000 111000 116900
0118330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів 79200 0 0 0
9770 Інші субвенції з місцевого бюджету 25000 25000 0 0
Х Усього 2999552 1000000 1057000 1113000
           
           
__________        
-1 - показники, визначені в рішенні про сільський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
-2 - показники, визначені в проекті рішення про сільський бюджет на 2020 рік;    

-3 - індикативні прогнозні показники сільського бюджету на 2021-2022 роки.

 

V. Реалізація інвестиційних програм (проектів)

   
                   

        

Видатки щодо реалізації інвестиційних проектів сільського бюджету на 2019 – 2022 роки відображено в додатку 5:

                                                                                              Додаток 5

Бюджетні програми сільського бюджету, які забезпечують виконання інвестиційних проектів у 2019-2022 роках
            (грн)
Код ТПКВКМБ Найменування бюджетної програми Найменування проекту (об"єкта), строк реалізації 2019 рік-1 2020 рік-2 2021 рік-3 2022 рік-3
01 Сільська рада   825000      
0117330 «Малятко» Реконструкція їдальні та побутових приміщень (встановлення обладнання в дитячому садку по вул. І.Франка, 5 с.Колодруби Миколаївського району Львівської області - 2019 рік 825000      
Х Усього   825000 0 0 0
             
__________            
-1 - показники, визначені в рішенні про сільський бюджет на 2019 рік, з урахуванням внесених змін до нього;
-2 - показники, визначені в проекті рішення про сільський бюджет на 2020 рік;    
-3 - індикативні прогнозні показники сільського бюджету на 2021-2022 роки.    

         Слід зазначити, що бюджетні установи сільського бюджету у 2020-2022 роках будуть забезпечені асигнуваннями на оплату праці з врахуванням розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду та мінімальної заробітної плати, оплату за спожиті енергоносії, послуги зв’язку при умові, що головний розпорядник коштів впродовж даних років буде проводити заходи щодо економії коштів та наповнення дохідної частини сільського бюджету.

Сільський голова                                            Я.О.Коваліско

 

Головний бухгалтер                                             Я.П.ДяківЯ.О.Коваліско