ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОСТIЙНI КОМIСIЇ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ


РОЗДIЛ 1.
Загальнi положення

1. Постiйнi комiсiї Миколаївської районної ради сьомого демократичного скликання (далi - постiйнi комiсiї) є органами Миколаївської районної ради, що обираються радою з числа її депутатів на строк повноважень ради для вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до відання ради, здiйснення контролю за виконанням рішень районної ради.
2. Повноваження постійних комiсiй районної ради визначаються Законом України “Про мiсцеве самоврядування в Українi” та цим Положенням.
3. Перелiк постiйних комiсiй визначається рiшенням районної ради про утворення цих комiсiй.
4. Створення, реорганiзацiя або лiквiдацiя постiйних комiсiй, обрання та переобрання голiв цих комiсiй здiйснюється виключно на сесiї районної ради.
5. Депутат районної ради може бути обраний тільки до однієї постійної комісії.
6. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Голова та члени постійних комісій обираються радою за пропозиціями голови районної ради. Заступники і секретарі комісій обираються на засіданні постійних комісій.
7. Чисельність депутатів у кожній комісії є приблизно однаковою. Мінімальний склад - 3 депутати.
8. Всi iншi питання структури комiсiй вирiшуються вiдповiдними комiсiями у порядку, визначеному цим Положенням.
9. Усі члени комісії користуються рівними правами. Депутати районної ради працюють у постiйних комiсiях на громадських засадах.
10. До складу постiйних комiсiй не можуть бути обранi голова районної ради та його заступник.
11. Постiйнi комiсiї є вiдповiдальними перед районною радою i їй пiдзвiтними. Дiяльнiсть постiйних комiсiй координує голова районної ради, а під час його відсутності – заступник голови ради.
12. Витрати коштiв на фiнансування дiяльностi постiйних комiсiй (кошти, необхiднi для забезпечення роботи постiйних комiсiй, зокрема, проведення конференцiй, семiнарiв, зустрiчей тощо, кошти на представницькi витрати) є складовою частиною витрат, затверджених радою для свого утримання згiдно з кошторисом.
13. Органiзацiйно-методичне, технiчне, iнформацiйне i матерiальне обслуговування постійних комісій, постiйне забезпечення їх функцiонування здiйснює виконавчий апарат районної ради. Ведення діловодства комiсiї здiйснюють при допомозі виконавчого апарату районної ради.
14. Постiйнi комiсiї будують свою роботу на основi законностi, гласностi, рiвностi, вільного, колективного обговорення i вирiшення питань.


РОЗДIЛ 2.
Повноваження постiйних комiсiй

1. Постiйнi комiсiї:
1.1 На основі цього Положення, Регламенту Миколаївської районної ради та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” розробляють свої повноваження відповідно до функціональної спрямованості і порядку організації роботи.
1.2. Беруть участь у розробці заходів щодо реалізації доручень виборців, сприяють їх виконанню, здійснюють контроль за їх виконанням
1.3. За дорученням районної ради або за власною iнiцiативою:
1.3.1. Попередньо розглядають проекти програм соцiально-економiчного i культурного розвитку та розвитку малого і середнього підприємництва, мiсцевого бюджету, звiти про виконання програм i бюджету, вивчають i готують питання про стан та розвиток вiдповiдних галузей господарського та соцiально-культурного будiвництва, iншi питання, якi вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рiшень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесiях ради з доповiдями.
1.3.2. Доопрацьовують та редагують окремi проекти рiшень за наслiдками їх розгляду на сесiях ради, узагальнюють зауваження i пропозицiї, що надiйшли внаслiдок обговорення проектiв рiшень ради виборцями.
1.3.3. Вивчають дiяльнiсть пiдзвiтних i пiдконтрольних радi органiв, а також з питань, вiднесених до вiдання ради, районної держадмiнiстрацiї, пiдприємств, установ та органiзацiй, їх фiлiй i вiддiлень, незалежно вiд форм власностi, та їх посадових осiб, подають за результатами перевiрки рекомендацiї на розгляд їх керiвникiв, а в необхiдних випадках - на розгляд районної ради, здiйснюють контроль за виконанням рiшень районної ради.
1.3.4. Здійснюють контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного розвитку району та проведенні експертиз програм, вносять пропозиції з питань управління майном спільної комунальної власності територіальних громад району.
1.3.5. Готують висновки щодо окремих пропозицiй або запитiв депутатiв районної ради, поданих у встановленому порядку.
1.4. Розглядають пропозиції, заяви та скарги громадян. Робота із заявами і скаргами громадян проводиться у відповідності із Законом України “Про звернення громадян” та Законом України “Про статус депутатів місцевих рад”.
1.5. Попередньо розглядають кандидатури осiб, якi пропонуються для обрання, затвердження та призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.
1.6. У питаннях, якi належать до їх вiдання, мають право:
1.6.1. У порядку, визначеному законом, отримувати вiд керiвникiв органiв, пiдприємств, установ, органiзацiй та їх фiлiй i вiддiлень необхiднi матерiали i документи.
1.6.2. Заслуховувати на своїх засiданнях голову, його заступникiв, керiвникiв управлiнь, вiддiлiв та iнших структурних пiдроздiлiв районної держадмiнiстрацiї, iнших органiв державної виконавчої влади, працiвникiв органiв мiсцевого самоврядквання, пiдприємств, органiзацiй i установ, окремих громадян. Це положення не поширюється на iнформацiю, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спецiальним законодавством.
1.6.3. Вносити пропозицiї щодо порядку денного сесiї районної ради, робити на них доповiдi i спiвдоповiдi, визначити доповiдачiв (спiвдоповiдачiв).
1.6.4. Звертатися до голови районної ради, голови районної держадмiнiстрацiї, органiв, якi утворюються або затверджуються радою, iнших установ, закладiв, органiзацiй i пiдприємств, незалежно вiд форми власностi. Звернення постiйних комiсiй розглядаються в порядку, передбаченому Законом України „Про статус депутатiв місцевих рад”.
1.6.5. Вносити пропозицiї щодо заслуховування на пленарних засiданнях районної ради звiтiв районної держадмiнiстрацiї та звiтiв керiвникiв iнших органiв державної виконавчої влади про їх роботу в цiлому або з окремих питань в межах делегованих повноважень.
1.7. Постiйнi комiсiї зобов’язанi:
1.7.1. Якiсно, вiдповiдно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рiшень до розгляду на сесiях районної ради, здiйснювати попереднiй їх розгляд, редагування та пiдготовку питань, що належать до їх вiдання.
1.7.2. Перiодично, у порядку встановленному регламентом районної ради, звiтувати перед районною радою про свою роботу.
1.7.3. Своєчасно виконувати доручення районної ради з питань пiдготовки проектiв рiшень та органiзацiйної роботи, iнформувати раду про хiд їх виконання.
1.7.4. Вивчати i враховувати у своїй дiяльностi громадську думку, розглядати листи громадян, в яких мiстяться пропозицiї з тих чи iнших питань.
1.8. У разi невиконання або неналежного виконання головами постiйних комiсiй чи самими комiсiями своїх обов’язкiв, районна рада може достроково переобрати голову постiйної комiсiї, лiквiдувати чи реорганiзувати постiйну комiсiю.

РОЗДIЛ 3.
Органiзацiя роботи постiйних комiсiй

1. Основною формою роботи постiйних комiсiй є засiдання. Засiдання постiйної комiсiї скликається в мiру необхiдностi i є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше як половина складу комiсiї.
2. Засiдання постiйних комiсiй проводиться вiдкрито i гласно, крiм випадкiв, коли за рiшенням постiйної комiсiї проводиться закрите засiдання.
3. На закритому засiданнї, крiм членiв комiсiї, можуть бути присутнi запрошенi на засiдання особи.
4. Депутат районної ради має право брати участь у роботі будь-якої постійної комісії з правом дорадчого голосу.
5. На вимогу одного з членiв постiйної комiсiї, уснiй або шляхом подачi письмового запиту на iм’я голови вiдповiдної постiйної комiсiї, на засiдання комiсiї вiд її iменi повиннi бути викликанi додатково особи з питання, що заслуховується.
6. За результатамии обговорення питання на засiданнях постiйних комiсiй не менше як половиною складу комiсiї шляхом голосування (вiдкритого або таємного) приймаються:
6.1. Рiшення - з питань, що стосуються органiзацiї роботи постiйних комiсiй.
6.2. Рекомендацiї - за результатами перевiрок.
6.3. Висновки - з питань, якi вносяться на розгляд районної ради.
7. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
8. Вiдкрите голосування здiйснюється особисто членами постiйних комiсiй пiдняттям руки. Пiдрахунок голосiв пiд час вiдкритого голосування здiйснює секретар постiйної комiсiї. В окремих випадках, за рiшенням постiйної комiсiї проводяться таємнi голосування шляхом подачi бюлетенiв.
9. Рiшення, рекомендацiї, висновки пiдписуються головою та секретарем комiсiї.
10. Рiшення, рекомендацiї, висновки постiйних комiсiй, при необхiдностi, можуть бути переглянутi, якщо за це подано не менш як двi третини голосiв вiд загального складу постiйної комiсiї. Зазначенi документи надсилаються органам та посадовим особам, якi брали участь у засiданнi постiйної комiсiї.
11. На кожному засiданнi постiйної комiсiї ведеться протокол. У протоколi вказується:
11.1. Номер протоколу, дата, час i мiсце проведення засiдання.
11.2. Прiзвище головуючого на засiданнi, список членiв комiсiї, присутнiх на засiданнi та вiдсутнiх, із зазначенням причин їх вiдсутностi, список запрошених або викликаних осiб та тих з них, якi присутнi на засiданнi.
11.3. Порядок денний засiдання.
11.4. Розглянутi питання порядку денного, список депутатiв та запрошених i викликаних осiб, якi виступили пiд час їх обговорення, короткий змiст виступiв.
11.5. Назви документiв, розглянутих на засiданнi комiсiї або поширених серед членiв постiйної комiсiї.
11.6. Результати голосування з питань порядку денного.
11.7. Прийнятi рiшення, рекомендацiї, висновки.
12. До протоколу додаються документи, розглянутi на засiданнi, або копiї цих документiв, прийнятi комiсiєю документи i окрема думка членiв комiсiї, якi голосували проти або утрималися вiд голосування, разом з мотивами голосування.
13. Протокол засiдання постiйної комiсiї пiдписуються головою, а в разі його відсутності – заступником або секретарем комiсiї.
14. Протоколи засiдань постiйних комiсiй за зверненнями депутатiв районної ради надаються їм для ознайомлення, якщо рiшенням районної ради не встановлений iнший порядок ознайомлення з документами постiйних комiсiй. В такому ж порядку депутатам надається й iнша документацiя постiйних комiсiй.
15. Протокол засiдання постiйної комiсiї є офiцiйним документом, що пiдтверджує процес обговорення i прийняття рiшення, рекомендацiї чи висновку комiсiєю.
16. Для розгляду на засiданнях постiйних комiсiй питань, що належать до їх вiдання, можуть бути запрошенi представники районної держадмiнiстрацiї, пiдприємств, органiзацiй, установ, автори та iнiцiатори внесених проектiв рiшень, консультанти та експерти, фахiвцi-практики та iншi особи, присутнiсть яких на засiданнях визнана необхiдною. Постiйнi комiсiї забезпечують цих осiб документами, що мають розглядатися на їх засiданнi.
17. Постiйнi комiсiї зобов’язанi завчасно, але не пiзнiше як за три днi до засiдання, в письмовiй або уснiй формi повiдомити керiвництво органiв влади, пiдприємств, установ та органiзацiй, присутнiсть яких на засiданнях визнана необхiдною, а також авторiв проектiв рiшень про час i мiсце засiдання та перелiк питань, що розглядатимуться на ньому. В повiдомленнi запрошеним на засiдання постiйної комiсiї також зазначається, якi документи та матерiали необхiдно мати з собою. Запрошена особа зобов’язана прибути на засiдання своєчасно.
18. Постійна комісія для вивчення питань, що розглядаються на її засіданні, розробки висновків та рекомендацій комісії, проектів рішень районної ради може створювати підготовчі комісії та робочі групи з залученням представників громадськості та призначати їх керівників. Завдання та повноваження підготовчих комісій і робочих груп визначаються постійною комісією у кожному випадку окремо.
До складу підготовчих комісій та робочих груп можуть за рішенням постійної комісії входити члени постійної комісії, а також (за її згодою) інші депутати районної ради, які не є членами цієї комісії, працівники виконавчого апарату районної ради.
Підготовча комісія або робоча група подає підготовлені нею матеріали на розгляд відповідної постійної комісії.
19. Засiдання постiйної комiсiї вiдповiдно до затвердженого нею плану роботи або за дорученням районної ради, голови, заступника голови, президiї районної ради чи за власною iнiцiативою скликає голова постiйної комiсiї.
20. Голова постiйної комiсiї зобов’язаний також скликати засiдання комiсiї, якщо на цьому наполягає не менш як одна третина вiд загального складу членiв комiсiї. В разi, коли голова постiйної комiсiї на вимогу її членiв не скликає засiдання, вони можуть зiбратися самостiйно i за наявностi кворуму обрати головуючого для ведення засiдання.
21. Розклад роботи постiйної комiсiї вiдповiдно до затвердженого комiсiєю плану роботи, з урахуванням доручень районної ради, голови, заступника голови, президiї районної ради, вимог членiв комiсiї, стану пiдготовленостi питань до розгляду, складається головою постiйної комiсiї i затверджується на засiданнi постiйної комiсiї.
22. Про змiни до розкладу роботи постiйної комiсiї голова постiйної комiсiї повiдомляє її членiв не пiзнiше, як за три днi до засiдання у перiод мiж пленарними засiданнями районної ради i не пiзнiше як за день - пiд час проведення пленарних засiдань. Про термiнове скликання засiдання постiйної комiсiї оголошується на засiданнi районної ради.
23. Проекти актiв, документи, iнформацiйнi матерiали надаються членам постiйної комiсiї та запрошеним особам не пiзнiше як за день до їх розгляду на засiданнi комісії, а в окремих випадках - безпосередньо перед її засіданням, якщо постiйна комiсiя своїм рiшенням не встановила iнший термiн надання матерiалiв з окремого питання порядку денного.
24. Питання, якi належать до вiдання кiлькох постiйних комiсiй, можуть за iнiцiативою комiсiй, а також за дорученням районної ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постiйними комiсiями спiльно.
Спiльнi засiдання веде один з голiв цих комiсiй за їх взаємною згодою. У разi необхiдностi, спiльне засiдання за згодою постiйних комiсiй можуть вести голова районної ради або його заступник.
Висновки і рекомендацiї, прийнятi постiйними комiсiями на їх спiльних засiданнях, пiдписуються головами вiдповiдних постiйних комiсiй. Голосування з обговорюваних питань проводиться окремо.
25. Органiзацiя роботи постiйних комiсiй покладається на їх голiв.
Голова постiйної комiсiї:
25.1. Забезпечує складання плану її роботи.
25.2. Складає розклад роботи постiйної комiсiї.
25.3. Запрошує, в разi необхiдностi, фахiвцiв для участi у роботi постiйної комісії.
25.4. Як член президiї районної ради, представляє постiйну комiсiю у президiї районної ради та у вiдносинах з iншими державними органами, пiдприємствами, органiзацiями, установами, об’єднаннями громадян i окремими громадянами.
25.5. Пiдписує документи, прийнятi постiйною комiсiєю, чим засвiдчує вiдповiднiсть їх змiсту прийнятим рiшенням.
25.6. Органiзовує роботу по виконанню рiшень постiйної комiсiї, iнформує її членiв про хiд їх виконання.
25.7. Звiтує районнiй радi про роботу постiйної комiсiї та її наслiдки, iнформує президiю районної ради про пропозицiї постiйної комiсiї щодо питань, розглянутих на її засiданнях.
25.8. Здiйснює координацiю роботи постiйної комiсiї з iншими постiйними комiсiями та виконавчим апаратом районної ради.
25.9. Пропонує кандидатуру на посаду заступника голови, секретаря постiйної комiсiї.
25.10. Дає доручення заступнику голови постiйної комiсiї, секретаревi постiйної комiсiї.
25.11. Головує на засiданнi постiйної комiсiї.
25.12. Iнформує членiв постiйної комiсiї про офiцiйнi документи, листи, що надiйшли до комiсiї, а також робить iншi повiдомлення, що стосуються дiяльностi постiйної комiсiї.
25.13. Виконує iншi функцiї, визначенi регламентом та рiшеннями районної ради, її президiї та головою.
26. Постiйна комiсiя, за пропозицiєю голови комiсiї, зi свого складу, бiльшiстю голосiв вiд загального складу комiсiї, вiдкритим голосуванням обирає заступника голови та секретаря постiйної комiсiї.
Заступник голови та секретар постiйної комiсiї можуть бути переобранi постiйною комiсiєю за пропозицiєю голови постiйної комiсiї або одного з її членiв. Рiшення постiйною комiсiєю приймається у цьому випадку вiдкритим голосуванням, бiльшiстю голосiв вiд загального складу комiсiї.
27. Заступник голови постiйної комiсiї:
27.1. За дорученням голови постiйної комiсiї виконує окремi його функцiї, а також завдання щодо органiзацiї роботи постiйної комiсiї.
27.2. У разi вiдсутностi голови комiсiї:
27.2.1. Виконує обов’язки голови постiйної комiсiї.
27.2.2. Пiдписує прийнятi комiсiєю висновки та рекомендацiї.
27.2.3. Представляє постiйну комiсiю на засiданнях президiї районної ради з правами, визначеними регламентом районнної ради.
28. Секретар постiйної комiсiї:
28.1. Бере участь у складаннi плану роботи комiсiї та розкладу засiдань постiйної комiсiї.
28.2. Контролює ведення дiловодства постiйної комiсiї, веде протоколи її засiдань та пiдписує їх разом з головою постiйної комiсiї.
28.3. Веде облiк засiдань постiйної комiсiї та присутнiх на її засiданнях.
28.4. Контролює виконання плану роботи, рiшень постiйної комiсiї та забезпечення її членiв необхiдними документами i матерiалами.
28.5. Веде дiловодство комiсiї.
28.6. У разi вiдсутностi голови та заступника голови комісії - представляє постiйну комiсiю на засiданнях президiї районної ради з правами, визначеними регламентом районнної ради.
29. Члени постiйної комiсiї:
29.1. Зобов’язанi:
29.1.1. Бути присутнiми на засiданнях та брати участь у роботi постiйних комiсiй, до складу яких вони входять.
29.1.2. Дотримуватись порядку на засiданнях постiйних комiсiй.
29.1.3. Виконувати доручення голови постiйної комiсiї, його заступника, а також доручення, визначенi рiшеннями постiйної комiсiї.
29.2. Мають право:
29.2.1. Вносити пропозицiї про розгляд на засiданнях постiйних комiсiй будь-якого питання, що належить до їх вiдання, а також брати участь в обговореннi рекомендацiй, висновкiв, пропозицiй, прийняттi рiшень постiйною комiсiєю та пiдготовцi проектiв рiшень районної ради. Пропозицiя члена постiйної комiсiї на його вимогу повинна бути проголосована на засiданнi постiйної комiсiї.
29.2.2. Викласти свою окрему думку, як додаток до рiшення, рекомендацiї чи висновку постiйної комiсiї.
30. Постiйнi комiсiї iнформують громадськiсть про свою дiяльнiсть. На засiдання постiйних комiсiй можуть бути запрошенi представники преси, радiо.
Повiдомлення про засiдання постiйних комiсiй можуть публiкуватися в пресi за рiшеннями цих комiсiй.

РОЗДIЛ 4.
Вимоги щодо рекомендацiй i висновкiв постiйних комiсiй

1. Постiйнi комiсiї подають на розгляд районної ради та її президiї свої висновки, рекомендацiї та пiдготовленi ними проекти рiшень. Оформлення документiв постiйних комiсiй має вiдповiдати вимогам, встановленим регламентом районної ради та цим Положенням.
2. Висновки постiйної комiсiї за наслiдками попереднього розгляду проекту рiшення районної ради повиннi мiстити:
2.1. Обгрунтування доцiльностi його розробки чи прийняття.
2.2. Загальну характеристику проблем, вирiшенню яких сприятиме прийняття рiшення.
До висновку постiйної комiсiї кожен з її членiв може подати свої додатковi зауваження чи окрему думку.
3. Висновки постiйних комiсiй щодо обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою кандидатур посадових осiб повиннi мiстити:
3.1. Перелiк документiв щодо посадової особи, якi розглянула постiйна комiсiя, вiдповiдно до чинного законодавства.
3.2. Висновки постiйної комiсiї щодо рiвня квалiфiкацiї i освiти кандидата на посаду.
3.3. Перелiк документiв, якi додатково витребувала постiйна комiсiя для ознайомлення iз службовою кар’єрою кандидата на посаду.
3.4. Чiтко вмсловлену точку зору постiйної комiсiї щодо схвалення чи заперечення стосовно кандидатури посадової особи.
3.5. Обгрунтування i мотиви прийнятого рiшення.
4. Висновок постiйної комiсiї щодо нагляду i контролю за дiяльнiстю органiв державної виконавчої влади або посадової особи повинен:
4.1. Мiстити конкретнi посилання на статтi законодавчих актiв України, що передбачають норми, якi порушує або неналежно виконує цей орган чи посадова особа, з зазначенням фактiв, якi це пiдтвержують.
4.2. Складатись з мотивувальної i результативної частини. Має бути зазначено мiсце i час розгляду питання, перелiк членiв постiйної комiсiї, присутнiх на засiданнi, а також прiзвище посада, освiта, стаж роботи посадової особи у разi розгляду її кандидатури постiйною комiсiєю.
4.3. Мiстити чiтко сформульований перелiк фактiв, що позитивно чи негативно характеризують дiяльнiсть роботи органу чи посадової особи. У разi надходження або висловлення пропозицiї про недовiру посадовiй особi та про звiльнення її з займаної посади, постiйна комiсiя зобов’язана вiдтворити цю пропозицiю у своєму висновку та пiдготувати проект вiдповiдного рiшення, якщо вирiшення цього питання належить до компетенцiї районної ради.
4.4. Визначати перелiк заходiв, якi необхiдно здiйснити для усунення недолiкiв, виявлених постiйною комiсiєю, та мотивацiї щодо вiдповiдальностi посадової особи, рiвня вiдповiдальностi її займанiй посадi.