Районна програма поповнення бібліотечних фондів «Читач» на 2019-2022 роки

 
Погоджено
Голова постійноїкомісії з питаньекономіки, бюджету, податків,
розвиткупідприємництваМиколаївськоїрайонної ради

_______________ Л.Сорочак

«__» __________ 20___ року      

 Погоджено
Голова профільноїкомісії з питаньмолоді, спорту, культури і туризму Миколаївськоїрайонної ради


____________ М.Галущак

«__» __________ 20___ року

       
Погоджено
Заступник головиМиколаївськоїрайонноїдержавноїадміністрації

_________________      В.Козоглодюк
«__» ________ 20__ року       

 Погоджено
Начальник фінансовогоуправління
Миколаївськоїрайонноїдержавноїадміністрації

_________________ З.Москалюк
«__» ________ 20___ року

МП

       
Погоджено
Начальник відділуекономічної
політикирайдержадміністрації

 _________________ М. Ланчевич

«__» ________ 20___ року

МП        Розробник
Начальник відділукультури і туризму охороникультурноїспадщини, культурнихцінностей, національностей та релігій РДА
_______________ І.Іваночко

«___» ________ 20___  року

МП    
Миколаїв 2018 рік
І. Загальні  положення
Програма поповнення бібліотечних фондів (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 4 і 20 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», Законів України «Про культуру», «Про інформацію», інших підзаконних актів, які визначають діяльність бібліотек України. Бібліотечні фонди є важливим культурним, науковим, освітнім та інформаційним надбанням країни, спрямованим на задоволення читацького попиту,  реалізацію прав громадян на доступ до інформації.
Проте сьогодні гостро стоїть проблема продовження процесу оновлення бібліотечних фондів бібліотек, оскільки велика частина літератури в них – видання минулого століття, які не користуються попитом користувачів. Щорічно виразно простежується тенденція до кількісного скорочення надходжень нових видань. Це спричиняється до фізичного й морального «старіння» бібліотечних фондів. Особливо критичною є ситуація в сільських бібліотеках-філіях.
За статистичними даними 2017 року, бібліотечний фонд району нараховує 309754примірників документів (у т.ч. у сільських бібліотеках -   225 554 примірників).
Проте цілий пласт цієї літератури – видання 70-80 років минулого століття, що підтверджує старіння фонду. Загалом, упродовж минулого року до фондів книгозбірень району надійшло 3236 примірники документів, з них книг – 2209 примірників, періодичних видань – 1011 примірників. Надходження до сільських бібліотек становило біля 40 примірників видань, хоча цей показник різний для кожної бібліотеки-філіалу. Кількісна недостатність нових книг свідчить також про негативний вплив цього процесу на покращення загального стану фондів бібліотек.
Відповідно до міжнародних стандартів у фонді публічної бібліотеки повинно бути 10 відсотків документів останніх двох років та 30-40 відсотків тих, що вийшли друком за останні п’ять років. Недостатня забезпеченість бібліотечних фондів публічних бібліотек даною літературою створює інформаційний дефіцит, що уповільнює можливості розвитку науки, культури, освіти та економіки району.
На подолання недоліків у комплектуванні й оновленні бібліотечних фондів скеровані загальнодержавні програми підтримки української книги та української мови, Регіональна програма розвитку інформаційного простору Львівської області. Завдяки їм публічні бібліотеки отримують певну кількість перевидань української класики, творів, що вивчаються за шкільною програмою, книг сучасних авторів та ін.
Розробка Програми продиктована необхідністю в умовах соціально-економічної кризи зберегти та розвинути мережу публічних бібліотек, що забезпечують доступ до інформаційних ресурсів соціально незахищених верств населення.
Дана Програма сприятиме покращенню якості обслуговування читачів, підвищенню рівня читацької компетентності, розвитку заінтересованості громадян, особливо молоді, у користуванні друкованою книгою, як джерелом інформації

ІІ. Мета  і основні завдання
Метою Програми є реалізація прав громадян на доступ до інформації, знань, залучення до культурних цінностей, зміна диспропорції в кількісному складі фондів на користь україномовних видань шляхом оновлення бібліотечних фондів.
Метою  Програми є  оновлення  бібліотечних  фондів,  в першу чергу, сільських  бібліотек – філій,реалізація  прав громадян  на доступ до  інформації,  знань, залучення  до  культурних цінностей.
Мета Програми полягає у забезпеченні життєдіяльності публічних бібліотек шляхом гарантованого фінансування на придбання мінімуму книг та періодичних видань, що сприятиме створенню належних умов для розвитку інтелектуального потенціалу краю.
Основним  завданням  Програми  є поповненняфондівбібліотекактуальними книгам, з ретельно сформованим  репертуаром  як  вітчизняної, так  зарубіжної  друкованої продукції.
Виконання Програми дасть змогу  підвищити  ефективність  використання  фондів  бібліотек,сприяти  зростанню їх  наукового, освітнього  та  інформаційного  потенціалу.

ІІІ. Основні  заходи Програми
Заходи Програми передбачають:
- забезпечення бібліотек мінімумом наукових, науково-популярних видань, кращих зразків класичної та сучасної української і світової літератури. Передбачається, що це буде вибірковий, ретельно сформований перелік як вітчизняної, так і зарубіжної друкованої продукції та електронних видань, відповідно до статусу бібліотек, їх пріоритетних завдань та складу їх користувачів;
 - придбання творів історичної тематики, мемуарної літератури, літератури релігійного та духовного характеру, поезії, фантастики, пригодницької літератури, а також книг, які популяризують діячів української культури, науки, спорту тощо;
 - придбання видань історико-краєзнавчого характеру, творів галицьких авторів, лауреатів Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка та інших премій;
 - придбання електронних видань та мультимедійних продуктів;
 - придбання кращих зразків дитячої літератури, які мають вплив на виховання, духовний та інтелектуальний розвиток дітей, науково-популярних творів пізнавального змісту, книг сучасних українських авторів – лауреатів премій у галузі дитячої літератури та переможців книжкових рейтингів:
 - забезпечення бібліотек необхідним мінімумом періодичних видань, суспільно-політичної, науково-популярної, літературно-художньої тематики, які б змогли оперативно задовольняти інформаційні потреби читачів.

ІV. Фінансове забезпечення
    Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті на 2019р., 2020р.,2021р., 2022р. та інших джерел, не заборонених законодавством.
    Обсяг фінансування Програми за рахунок коштів районного бюджету становить 100,0 тис. грн на рік.
     Виділені кошти на суму 100,0 тис. грн на  рік планується використати на забезпечення  бібліотек мінімумом періодичних видань, на придбання україномовної книжкової продукції львівських видавництв та видавництв України та електронних видань.
        Розподіл коштів на реалізацію Програми між основними виконавцями здійснюється згідно з додатком.
З  метою розв’язання проблеми поповнення  бібліотечних  фондів  на період  2019-2022р.р. передбачається  здійснити  такі  заходи:


І. Забезпечення бібліотек мінімумом  періодичних  видань
 
Назва     Кількість бібліотек    Відповідальний виконавець    Визначена  кількість назв  видань    Орієнтовний  обсяг  та джерела  фінансування, тис.грн       
                    на рік    бюджет    позабюджет       
ЦРБ    1    відділ культури    20-30 газет
10-20 журнал    10    8    2       
ЦДБ    1    відділ культури    10-20 газет
5-10журнал    4    3    1       
Міські бібліотеки    2    відділ культури    5-7 газет
4-8 журналів    3    3           
Сільські  бібліотеки    24    відділ культури    5 газет
4 журнали    11    11           
ІІ. Забезпечення бібліотек мінімумом вітчизняної  книжкової  продукції
       
ЦРБ    1    відділ культури    700книг    22    20    2       
ЦДБ    1    відділ культури    550книг    11    10    1       
Міські бібліотеки    2    відділ культури    120 книг    9    9           
Сільські  бібліотеки    24    відділ культури    80-100книг    36    36        

Усього  за  роками:
 
Рік    Всього,
тис. грн.    Книги
    Періодика
       
2019    100,0    75,0    25,0       
2020    100,0    75,0    25,0       
2021    100,0    75,0    25,0       
2022    100,00    75,00    25,00    

Примітка: Вартість однієї  книги в середньому становить 80 -100 грн.
V. Очікувані  результати    
Виконання Програми дасть змогу підвищити роль як центрів доступу до інформації, важливих осередків життя громади, де кожен громадянин може реалізовувати свої громадянські права і свободи, задовольняти освітні, культурні, економічні та гуманітарні інтереси.
     Виконання Програми забезпечить:
 продовження процесу оновлення бібліотечних фондів  бібліотек, надходження до їхніх фондів вітчизняних видань актуальної тематики, які забезпечать задоволення інформаційних потреб читачів;
забезпечення  бібліотек періодичними виданнями;
підвищення ефективності використання фондів бібліотек, забезпечення видачі документів на всіх носіях інформації; збільшення кількості видач україномовної продукції; зростання наукового, освітнього та інформаційного потенціалу бібліотечних фондів;
поповнення фондів публічних бібліотек виданнями суспільного та гуманітарного характеру, що  сприятиме утвердженню національної свідомості, глибшому пізнанню історії рідного краю, його звичаїв і традицій, забезпеченню функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя; популяризації української літератури;
сприяння поповненню фондів бібліотек  англомовними виданнями.

V. Координація та  контроль  за  виконанням Програми

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на відділ культури  і  туризму, охорони  культурної  спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій Миколаївської районної державної адміністрації.
ВиконавцямиПрограми є відділ  культури  і  туризму, охорони  культурної  спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій Миколаївської районної державної адміністраціїта Миколаївська ЦБС.
Виконавець Програми перед освоєнням коштів, передбачених для її виконання, зобов’язаний усі документи, необхідні для їх освоєння та використання (угоди, договора, завдання, заходи, кошториси витрат, відомості) попередньо погоджувати з головою районної ради та головою профільної постійної комісії районної ради.  


ПАСПОРТ
Районна   програма   поповнення бібліотечних  фондів « Читач»  на період  2019-2022р.р.
 
1    Ініціатор розроблення Програми    Відділ  культури Миколаївської РДА       
2    Дата, номер  й  назва  розпорядчого документа  органу   виконавчої влади  про розроблення Програми           
3    Розробник Програми    Відділ  культури, Миколаївська ЦБС       
4    Спів розробник Програми    Бібліотеки-філії Миколаївської ЦБС       
5    Відповідальний  виконавець Програми    Директор Миколаївської ЦБС  Блискун В.Д.       
6    Учасники  Програми    Миколаївська ЦРБ, ЦДБ, сільські бібліотеки -філії       
7    Термін  реалізації  Програми    2019-2022р. р       
7.1    Етапи  виконання  Програми ( для довгострокових  програм)    2019р.,
2020р.,
2021р.
2022р.       
8     Перелік місцевих бюджетів, які  беруть участь  у виконанні Програми    Районний бюджет       
9    Загальний обсяг фінансових  ресурсів необхідних для реалізації  Програми    Всього 300,0 тис. грн.
У тому числі:
2019р.-100,0 тис. грн.
2020р.-100,0 тис. грн.2021р.-100,0 тис. грн.
2022р.-100,0 тис. грн.       
9.1    Кошти місцевого бюджету
Кошти інших  джерел    400,0 тис. грн..
8 тис. грн    

Начальник відділу     І.І. Іваночко