ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Миколаївської                                                             Голова Миколаївської

райдержадміністрації                                                                  районної ради

_______________________                                              _____________Т.Зубрицький

«___»___________20__року                                           «___»___________20__року,

                                                                                      рішення сесії Миколаївської

                                                                                    районної ради №__ від _________                          

                                                                                   

       ПОГОДЖЕНО                                                

Перший заступник голови                            

Миколаївської районної

державної адміністрації                                                                                                                      

__________Я.С.Лукомський

«___»________20__року                            

                                                                                

ПРОГРАМА

фінансової підтримки та розвитку комунальної радіоорганізації

«Миколаївська районна радіоредакція»

на 2020-2022 роки

           ПОГОДЖЕНО                                                               ПОГОДЖЕНО

Голова постійної комісії з питань                                 Голова постійної депутатської

економіки, бюджету, податків,                                    комісії районної ради з питань

Миколаївської районної ради                                              освіти, духовного і

________________Л.Сорочак                                         національного відродження

                                                                                          ___________Я.Крашевський

«___»__________20__року                                         «___»___________20__року                            

                                                           

 

       ПОГОДЖЕНО                                                                      ПОГОДЖЕНО

Заступник голови Миколаївської                                         Начальник фінансового

районної державної адміністрації                                    управління Миколаївської                          

   _____________В.Козоглодюк                                           райдержадміністрації                                              

«___»___________20__року                                            __________З.Москалюк  

                                                                                         «___»___________20__року

 

                                                                                   МП

       ПОГОДЖЕНО                                                                      

     Начальник відділу                                                       Головний редактор

   економічної політики                                                    Миколаївської районної

Миколаївської райдержадміністрації                              радіоредакції

________________М.Ланчевич                                        ________________Т.Клименко              

«___»___________20__року                                         «___»___________20__року

                                                                                         

МП                                                                             МП

м. Миколаїв

2019 рік

ІІ. Загальні положення. Визначення проблеми.

Програма фінансової підтримки та розвитку комунальної радіоорганізації «Миколаївська районна радіоредакція»на 2020-2022 роки(надалі – Програма)

розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в  Україні»,  «Про телебачення і радіомовлення»,  «Про державну підтримку засобів масової   інформації та соціальний захист   журналістів», Указу Президента України від 9 грудня 2002 року №1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року №1038 «Про умови оплати праці журналістів  державних і комунальних засобів масової інформації».

Комунальна радіоорганізація «Миколаївська районна радіоредакція» здійснює мовлення на території  Миколаївського району з метою оперативного інформування населення  району про діяльність районної влади, об’єктивного і всебічного висвітлення суспільно – політичного, соціально-економічного і духовного життя району.

Програма також передбачає створення належних умов для творчої діяльності працівників Миколаївської районної радіоредакції, зміцнення матеріально-технічних, фінансових, організаційних основ функціонування Миколаївської районної радіоредакції.

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення права громадян бути поінформованими про важливі для суспільства події, роботу місцевих державних органів та територіальних громад згідно із ст.34 Конституції України, відповідно до якої кожному гарантується право на інформацію, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Для виконання мети Програми Миколаївська районна радіоредакція одержує, збирає, створює і поширює інформацію шляхом виробництва радіопередач у межах ефірного часу згідно з ліцензією на мовлення, виданою у встановленому Законом України «Про телебачення і радіомовлення» порядку та виготовлення відео сюжетів і розміщення їх на інтернет-ресурсі.

ІV. Заходи щодо реалізації Програми

4.1. Висвітлення аспектів діяльності Засновника - Миколаївської районної ради Львівської області, а саме:

- створення спеціальних звітів і репортажів про важливі події, що відбуваються в Миколаївському районі щодо діяльності районної ради;

- проведення теле і радіотрансляцій відносно діяльності районної ради;

- організація систематичних (проблемних, тематичних) теле і радіопередач- створення та поширення інформації, авторських матеріалів відносно діяльності районної ради, роз'яснювального характеру;

- здійснення відеозйомок, монтажу і зберігання відео- і аудіоматеріалів, з метою висвітлення діяльності районної ради.

- забезпечення участі працівників радіоредакції у сесіях, конференціях, семінарах, нарадах, засіданнях, конкурсах, фестивалях тощо.                                                                                              

          - забезпечення реагування на пропозиції, критичні зауваження громадян, сюжети та програми, в яких порушуються важливі питання життєдіяльності району.

                                                                                            

        4.2. Забезпечення оновлення апаратури телерадіостудії та створення належних умов праці працівникам Миколаївської районної радіоредакції через фінансування основних статей видатків радіоредакції з районного бюджету.                                                                                

 

У відповідності до норм ст. 5 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», висвітлення діяльності інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування Миколаївського району, юридичних та фізичних осіб здійснюється на оплатній основі,згідно з тарифами, затвердженими розпорядженням голови районної ради, і визначається в договорах, укладених між цими особами та радіоредакцією. При цьому, органи державної влади та органи місцевого самоврядування району у своїх кошторисах зобов'язані передбачати витрати на висвітлення своєї діяльності засобами масової інформації.

 

V. Фінансування Програми

        Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету та коштів, отриманих радіоредакцією за інформаційні послуги.

         Кошти виділятимуться на відповідний рік згідно із  розрахунком видатків на виконання Програми, виходячи з реальних можливостей бюджету та його пріоритетів.

         Виконавець Програми перед освоєнням коштів, передбачених для її виконання, зобов’язаний усі документи, необхідні для їх освоєння та використання (угоди, договора, завдання, заходи, кошториси витрат, відомості) попередньо погоджувати з головою районної ради та головою профільної постійної комісії районної ради.

        

VІ. Контроль за виконанням Програми

         Контроль за виконанням Програми здійснюють учасники Програми та її розробник. Звіт про використання коштів районного бюджету, виділених на виконання Програми, подається щоквартально у райдержадміністрацію. Річний звіт про виконання Програми Миколаївська районна радіоредакція подає у райдержадміністрацію та на сесію Миколаївської районної ради.

Головний редактор Миколаївської

районної радіоредакції                                                                           Т. Клименко

І. ПАСПОРТ

програми фінансової підтримки та розвитку комунальної радіоорганізації

«Миколаївська районна радіоредакція» на 2020-2022 роки

1. Ініціатор розроблення програми – Миколаївська районна радіоредакція____

2. Дата, номер документа

   про затвердження програми__________________________________________________.

3. Розробник програми – Миколаївська районна радіоредакція._______________________

4. Співрозробники програми - _______________________-__________________________.

5. Відповідальний виконавець програми - Миколаївська районна радіоредакція.________

6. Учасники програми – Миколаївська районна державна адміністрація, Миколаївська районна рада, Миколаївська районна радіоредакція.________________________________

 

7. Термін реалізації програми –      2020 - 2022 роки.____________________ ___________.

 

7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм - ____3 роки_-__3 етапи___.

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних

для реалізації програми, тис.грн., всього,______________700 000 грн.__________________.

у тому числі:

9.1. коштів районного бюджету - _________________   __650 000грн._________________.

9.2.коштів інших джерел (за надання інформаційно-рекламних послуг) ____________________50 000 грн._________________.

Витрати для фінансового і матеріального

забезпечення Програмифінансової підтримки та розвитку

комунальної радіоорганізації

«Миколаївська районна радіоредакція»

на 2020-2022 роки

 

Назва організації

ЗАХОДИ

 

Заробітна плата працівників Миколаївської районної радіоредакції Оплата комунальних послуг та енергоносіїв Оплата послуг Укртелекому Оплата роялті за використання фонограм Придбання апаратури

Канцгоспвидатки

і ремонт апаратури

  СУМА
Миколаївська районна радіоредакція 550 000 7000 2000

500

 

130000 10500

                                                                                                                                                                                                                                               Разом – 700 000 грн.

Головний редактор Миколаївської

районної радіоредакції                                                                                                                                                   Т.Клименко


Ресурсне забезпечення

Програми фінансової підтримки та розвитку

комунальної радіоорганізації

«Миколаївська районна радіоредакція»

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2020 рік 2021 2022 рік
Районний бюджет 650 000 650 000 650 000
Миколаївська районна радіоредакція 50 000 50 000 50 000
Разом 700 000 700 000 700 000

 

Головний редактор Миколаївської

районної радіоредакції                                                                       Т.Клименко