Затверджено

ПершийЗаступникГоловиМиколаївськоїрайонноїдержавноїадміністрації

____________Я.С.Лукомський_____

«__» __________ 2019року

Затверджено

Рішеннясесіїрайонноїради

___ «__» __________ 2019року

______________             Т. Зубрицький

Програма в галузі соціального захисту щодо забезпечення виконання Порядку придбання житла для учасників антитерористичної операції та Родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінінсування в Миколаївському районі на 2020 рік

Погоджено

Головапостійноїкомісіїзпитаньекономіки, бюджету, податків,

розвиткупідприємництваМиколаївськоїрайонноїради

_______________Л. Сорочак

«__» __________ 2019 року

Погоджено

Головапостійноїкомісіїзпитаньпраці, соціальногозахистунаселенняізахиступравгромадян-споживачівМиколаївськоїрайонноїради

________________ Я. Муха

«__» __________ 2019 року

Погоджено

ЗаступникголовиМиколаївськоїрайонноїдержавноїадміністрації,

докомпетенціїякогоналежитьпрограма

____________ В.Козоглодюк

«__» ________ 2019 року

Погоджено

Начальникфінансовогоуправління

Миколаївськоїрайонноїдержавноїадміністрації

_________________ З. Москалюк

«__» ________ 2019 року

МП

Погоджено

Начальниквідділу

економічноїполітикиМиколаївськоїрайдержадміністрації

_________________М. Ланчевич

«__» ________ 2019року

МП

НачальникуправліннясоціальногозахистунаселенняМиколаївськоїрайонноїдержавноїадміністрації

_______________ О. Старовецький

«__» __________ 2019року

МП

м. Миколаїв
20
19 рік

ЗМІСТ

 1. 1.Паспорт Програми
 2. 2.Загальна характеристика Програми
 3. 3.Мета Програми
 4. 4.Визначення відповідальних виконавцівПерелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників
 5. 5.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів Програми
  1. 6.Координація та контроль за ходом виконання Програми
  2. 7.Додаток 2
  3. 8.Додаток 3                             
  4. 9.Додаток 4        


 

 

 

Програма в галузі соціального захисту щодо забезпечення виконання Порядку придбання житла для учасників антитерористичної операції та Родин Героїв Небесної Сотні на умовах співфінінсування в Миколаївському районі на 2020 рік

 

 1. 1.Загальна характеристика

Поточна ситуація в Україні (проведення Антитерористичної операції (далі – АТО) в східних областях) зумовлює значне збільшення кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження життєвого рівня громадян та погіршення морально-психологічного стану. Тому виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, членам їх сімей, а також сім'ям, члени яких загинули або постраждали під час проведення АТО, зокрема, у частині поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб.

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни», «Про військовий обов’язок і військову службу»; Указу Президента України від 14 квітня 2014 року № 405/2014 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»; Постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення».

 1. 2.Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Упродовж останніх років одним з першочергових завдань держави та місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування є забезпечення національної безпеки. Національна безпека спрямована на реалізацію в повному обсязі життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави, забезпечення сприятливих умов для існування й розвитку нації, збереження та примноження її матеріальних і духовних цінностей.

Важливою складовою національної безпеки України є забезпечення соціального захисту та створення сприятливих адаптаційних умов для цивільного життя військовослужбовців, які повертаються з АТО(ООС), безпосередніх учасників АТО(ООС), які захищали суверенітет і територіальну цілісність України.

 1. 3.Мета Програми

Основною метою Програми є надання фінансової допомоги на придбання житла учасникам антитерористичної операції (ООС)та родинам Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування.

4. Виконавці Програми

Відповідальними виконавцями Програми є головні розпорядники коштів районного бюджету ,управління соціального захисту населення

та органи місцевого самоврядування.

5. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників

Програма реалізується шляхом здійснення заходів:

1.1. Придбання житла учасникам антитерористичної операції та родинам Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування.

На придбання житла (у прийнятих в експлуатацію житлових будинках на первинному та вторинному ринку) або на іевестування в об»єкти житлового будівництва відповідно до законів України «Про інвестиційну діяльність» та «Про кооперацію» на умовах співфінансування за рахунок коштів обласного бюджету та районного бюджету мають право:

1) члени сімей Героїв Небесної Сотні;

2) учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (далі – учасники АТО(ООС):а також бійці –добровольці АТО, визнані Комісією з визнання бійців-добровольців АТО відповідно до рішення Львівської обласної ради від 13/09/2016 №203(далі учасникиАТО(ООС)):

- на утриманні яких є діти з інвалідністю,

- особи з інвалідністю війни ІІІ групи (на яких не поширюється дія Постанови КМУ від 19.10.2016 № 719),

- матері, батьки, опікуни, які мають на утриманні 4 і більше дітей;

- особи, які потрапили в складні життєві обставини (довготривала хвороба членів сім’ї, відсутність роботи з поважних причин тощо);

- внутрішньо переміщені особи.

- особи ,які отримали каліцтво ,поранення ,контузію в зоні проведення АТО(ООС)

-особи,які зазнали фінансових втрат унаслідок ліквідації чи визнання неплатоспроможними субєктів господарювання,у тому числі комерційних банків

-особи ,в яких один із членів сім’ї є внутрішньо переміщеною особою

-особи ,які у віці до 18 років мали статус -сироти

З районного бюджету виділяється адресна допомога на придбання житла для учасника АТО(ООС) члена сім'ї Героя Небесної Сотні,

Обсяг співфінансування з обласного бюджету становить не більше 25 відсотків розрахункової вартості житла.

Обсяг співфінансування з районного бюджету становить не менше 25 відсотків розрахункової вартості житла.

Розрахункова вартість житла визначається відповідно до соціальних нормативів, передбачених чиним законодавством, та граничної вартості (гривень) 1 кв. метра загальної площі житла для населеного пункту, в якому учасник АТО, член сім'ї Героя Небесної Сотні перебуває на обліку як особа, що потребує поліпшення житлових умов на день звернення.

Право на придбання житла на умовах співфінансування за рахунок коштів районного бюджету мають учасники АТО та члени сім'ї Героїв Небесної Сотні, місце проживання яких станом на 01.12.2017 року та на день подання заяви на призначення адресної допомоги зареєстроване на території району та згідно із законодавством визнані такими, що потребують поліпшення житлових умов.

Результативні показники Програми.

Показники затрат:

- обсяги фінансових ресурсів на заходи Програми;

- чисельність учасників АТО/родин учасників АТО, які звернулись за  компенсацією.

Показники продукту:

- середні видатки на придбання житла.

4. Показники якості:

- забезпечення відповідними соціальними послугами одержувачів до загальної їх чисельності у відсотках.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік з урахуванням його можливостей.

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників Програми погоджується профільними комісіями районної ради та затверджується головою районної державної адміністрації та районної ради.

 

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Прийняття Програми сприятиме розв’язанню соціальних проблем району, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності та комплексності, координує взаємодію виконавчих органів влади району, об’єднань громадян і безпосередньо громадськості.

         Реалізація заходів Програми сприятиме зростанню рівня та якості їх життя учасників антитерористичної операції, їх родинами та родинами Героїв Небесної Сотні,

         Виконання Програми дасть змогу:

- забезпечити додаткові соціальні гарантії учасникам АТО, родинам загиблих учасників АТО та Небесної Сотні за рахунок коштів обласного та районного бюджету;

- посилити соціального захисту учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей загиблих під час проведення АТО, поліпшення матеріально-побутових умов їх проживання;

- підвищити рівень довіри до влади району;

         Головними розпорядниками коштів Програми є управління соціального захисту населення районної державної адміністрації .

 

         7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

ВиконавецьПрограмипередосвоєннямкоштів, передбаченихдляїївиконання, зобов’язанийусідокументи, необхіднідляїхосвоєннятавикористання (угоди, договора, завдання, заходи, кошторисивитрат, відомості) попередньопогоджуватизголовоюрайонноїрадитаголовоюпрофільноїпостійноїкомісіїрайонноїради.

Координація та контроль за виконанням Програми покладається на управління соціального захисту населення Миколаївської районної державної адміністрації

        


Додаток 2

доПорядкурозробленнярайонних (бюджетних) цільовихпрограм, моніторингутазвітностіщодоїхвиконання

Ресурснезабезпеченнярайонної (бюджетної) цільовоїпрограми*

ПрограмавгалузісоціальногозахистущодозабезпеченнявиконанняПорядкупридбанняжитладляучасниківантитерористичноїопераціїтаРодинГероївНебесноїСотнінаумовахспівфінінсуваннявМиколаївськомурайоніна

2020 рік

(назва програми)

                                                                                                                                                                                                                                тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 20 20 рік 2020 рік

Усього

витрат на виконання програми

Усього, 300,0 300,0 300,0
у тому числі      
районний бюджет 300,0 300,0 300,0
бюджети сіл, міст районного підпорядкування**      
кошти небюджетних джерел**      

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи-
головного розпорядника коштів                                            __О.Старовецький____                                                                                                                                                            

                                                                                                                      ( підпис)

Відповідальний                                                                                                              
виконавець Програми                                                     М.Гнатківська____________

                                                                                                                                                                 (підпис)

                       тел.:


Додаток 3

доПорядкурозробленнярайонних
(
бюджетних) цільовихпрограм, моніторингу
тазвітностіщодоїхвиконання

 

Перелікзавдань, заходівтапоказниківрайонної (бюджетної) цільовоїпрограми*

ПрограмавгалузісоціальногозахистущодозабезпеченнявиконанняПорядкупридбанняжитладляучасниківантитерористичноїопераціїтаРодинГероївНебесноїСотнінаумовахспівфінінсуванняМиколаївськомурайоніна 2020 рік

(назва програми)

з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуванийрезультат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
2020 рік***

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

КПКВК 0813242

 

Завдання 1

Забезпечитивиконанняпрограминапридбанняжитланаумовахспівфінансуваннязарахуноккоштіврайонногобюджету (25% вартостіжитла)

 

 

ВСЬОГО

300,0

 

 

Захід 1

Забезпечитисвоєчаснувиплатукоштівнапридбанняжитланаумовахспівфінансуваннязарахуноккоштіврайонногобюджету (25% вартостіжитла

 

300,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затрат,   300,0тис.грн

Продукту,   2осіб

Якості ,           %

управліннясоціальногозахистунаселенняМиколаївськоїРДА районнийбюджет 300,0 1.Одержувачіучасникибойовихдій, якібралибезпосереднюучастьв     антитерористичнійопераціїіперебуваютьвскладнихжиттєвихобставинах.
               
Усього на етап або на програму:      
                   

* якщостроквиконанняпрограми 5 ібільшероків, вонаподіляєтьсянаетапиітаблицязаповнюєтьсянакожнийзнихокремо.

** вказуєтьсякожнеджерелоокремо.

*** завдання, заходитапоказникивказуютьсянакожнийрікпрограми.

Керівник установи -
головного розпорядника коштів             ____________________ О.Старовецький__

                                                                                   (П. І. Б.)                                                                   (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                              ______________       М.Гнатківська___

                                                                                   (П. І. Б.)                                                                    (підпис)

Додаток 1

до Порядку розроблення районних (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

ПАСПОРТ

ПрограмавгалузісоціальногозахистущодозабезпеченнявиконанняПорядкупридбанняжитладляучасниківантитерористичноїопераціїтаРодинГероївНебесноїСотнінаумовахспівфінінсування                                                                         вМиколаївськомурайоніна -2020 рік

                                                  

1. Ініціатор розроблення програми Управління соціального захисту населення                                                                                          

                                                            Миколаївської РДА Львівської області

2. Дата, номер документа
   про затвердження програми _______________________________________

3. Розробник програми                     Управління соціального захисту населення                                                                                           

                                                             Миколаївської РДА Львівської області

4. Співрозробники програми _________________________________________

5. Відповідальний виконавець програми Управління соціального захисту населення

                                                                     Миколаївської РДА Львівської області                                                                                    

6. Учасники програми _ учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в     антитерористичній операції і перебувають в складних життєвих обставинах

7. Термін реалізації програми _2020 рік________________________________

7.1. Етапи виконання програми     Згідно з помісячним розписом асигнувань                  

     (для довгострокових програм)   районного бюджету

9. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього,              300,0         тис.грн_

тому числі:

9.1. коштів районного бюджету ______300,0         тис.грн ________________________
коштів інших джерел (вказати) ___________________________________

Керівник установи -
головного розпорядника
коштів                                                    _О.Старовецький

                                                               П. І. Б.)                                     (підпис)

 

Відповідальний виконавець

Програми

                                                                  _М.Гнатківська_

                                                             (П. І. Б.)                                 (підпис)

 

тел.: