Затверджено

Перший заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ Я.С.лукомський

«__» __________ 20….. року

 

Затверджено 

Рішення сесії районної ради

№ ___ «__» __________ 20…… року

____________________ …………

Погоджено

________________________________ _________________________________

_________________

«__» ________ 20……. року

Районна програма фінансової підтримки

комунального некомерційного підприємства

«Миколаївська центральна районна лікарня»

Миколаївської районної ради Львівської області

на 2020 рік

Погоджено

Голова постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків,

розвитку підприємництва Миколаївської районної ради

_______________ Л.І.Сорочак

«__» __________ 20……. року

 

Погоджено

Голова постійної комісії з питань голова медичної комісіїї Миколаївської районної Ради

_______________ Р.М. Бліха

«__» __________ 20……. року

Погоджено

Заступник  голови Миколаївської районної державної адміністрації,

 ____________ В.В. Козоглодюк

«__» ________ 20…. року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ З.М. Москалюк

«__» ________ 20…… року

МП

Погоджено

Начальник відділу економічної

Політики  райдержадміністрації

 _________________ М.І.Ланчевич

«__» ________ 20…… року

МП

 

Розробник : Директор КНП «Миколаївська ЦРЛ»

______________ І.В. Хрущ

___.___.2019р.

МП

Миколаїв

2019


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

1. Ініціатор розроблення Програми КНП «Миколаївська ЦРЛ»
2. Розробник Програми КНП «Миколаївська ЦРЛ»
3. Співрозробник Програми Миколаївська районна державна адміністрація
4. Відповідальний виконавець Програми Миколаївська районна державна адміністрація, КНП «Миколаївська ЦРЛ»
5. Учасники Програми КНП «Миколаївська ЦРЛ»
6.

Термін реалізації програми

2020 рік
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми Державний, місцеві бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

12 708,0 тис. грн.

*Загальний обсяг фінансових ресурсів може бути змінений в сторону збільшення у зв’язку із змінами законодавства та інших обґрунтованих підстав


  1. 1.Загальні положення

Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі.

За рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, підготовленими на основі кращого світового досвіду, лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі охорони здоров’я становить 30-50 відсотків.

Первинна медико-санітарна допомога є на сьогодні частиною спеціалізованої амбулаторної допомоги, тому управління первинною допомогою без застосуванням економічних важелів практично неможливе.

На вторинному рівні вузькі спеціалісти консультують пацієнтів та здійснюють лікування і в стаціонарних умовах, надаючи спеціалізовану допомогу, максимально наближену до потреб населення.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

         Районна програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Миколаївська центральна районна лікарня» Миколаївської районної ради Львівської області на 2020 рік (далі – Програма) орієнтована на забезпечення надання якісної медичної допомоги населенню Миколаївського району за рахунок розвитку існуючих медичних послуг.

  1. 2.Мета та завдання Програми

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров’я для всіх жителів Миколаївського району незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя.

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охорони здоров’я району необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні.

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розвиток первинної та вторинної медичної допомоги;

— створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;

— запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій та оновлення медичного обладнання відповідно до вимог сьогодення;

— забезпечення медичної підтримки здорового способу життя;

— покращення якості медико-санітарної допомоги.

3. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання Програми

Реформи, які проводяться у сфері охорони здоров’я направлені на підняття на значно вищий рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в медичній галузі, проведення реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення необхідних умов для комфортного перебування пацієнтів.

Основними шляхами розв’язання проблем є:

— пріоритетний розвиток первинної та вторинної медико-санітарної допомоги;

— удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню району;

— укріплення та оновлення матеріально-технічної бази;

— поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами;

— фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників;

— забезпечення належного фінансування потреб первинної та вторинної ланки.

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:

— коштів місцевих (районного, міського, сільського/селищного) бюджетів;

— коштів державного бюджету;

— надходжень від надання підприємством платних послуг;

— інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.

Обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової підтримки на 2020 рік затверджені згідно додатку 1 та 2.

Підприємство має бути включено, як одержувач, до мережі головного розпорядника бюджетних коштів та використовувати виділені кошти згідно з планом використання.

Звіти про виконання плану використання бюджетних коштів та про отримані власні надходження та їх використання надається КНП «Миколаївська ЦРЛ» головному розпоряднику коштів — Миколаївській районній державній адміністрації щоквартально, на затвердження засновнику - до Миколаївської районної ради щоквартально.

5. Напрями діяльності та заходи Програми

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності є:

v               медична практика з надання первинної, вторинної та інших видів медичної допомоги населенню;

v               забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

v               організація надання первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

v               проведення профілактичних щеплень;

v               планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

v               консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

v               взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

v               організація відбору та  спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

v               проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

v               направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності;

v               участь у проведенні інформаційної та  освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

v               участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

v               участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

v               участь у визначенні проблемних питань надання первинної та вторинної медичної допомоги у Миколаївському районі Львівської області та шляхів їх вирішення;

v               моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

v               забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

v               зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

v               залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

v               закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

v               ліцензована у встановленому порядку діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання;

v               надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

v               надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

v               інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

     6. Координація та контроль за ходом виконання програми

Виконавець Програми перед освоєнням коштів, передбачених для її виконання, зобов’язаний усі документи, необхідні для їх освоєння та використання (угоди, договора, завдання, заходи, кошториси витрат, відомості) попередньо погоджувати з головою районної ради та головою профільної постійної комісії районної ради.

Координацію дій спрямованих на виконання заходів Програми покласти на Миколаївську районну державну адміністрацію.

Директор КНП

«Миколаївської ЦРЛ»                                                       Хрущ І.В.


Додаток 1

до районної програми фінансової підтримки

комунального некомерційного підприємства

«Миколаївської центральної районної лікарні»

Миколаївської районної ради Львівської області

на 2020 рік

 

                                                                                                                                                                        

Ресурсне забезпеченнярайонної програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

«Миколаївської центральної районної лікарні» Миколаївської районної ради Львівської області

на 2020 рік

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми Етапи виконання програми Усього витрат на виконання програми
2020 рік
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 12708,0 12708,0
Районний, міський, сільський/селищний бюджети та спонсорські кошти 12708,0 12708,0
Інші - -

                                                                                                                               

Директор КНП

«Миколаївської ЦРЛ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Хрущ І.В

                                                                                                                      


 

Додаток 2

до районної програми фінансової підтримки

комунального некомерційного підприємства

«Миколаївської центральної районної лікарні»

Миколаївської районної ради Львівської області

на 2020 рік

План заходів районної програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства

«Миколаївської центральної районної лікарні» Миколаївської районної ради Львівської області

на 2020 рік

 

№ з/п Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) Перелік заходів програми Строк вико­нання за­ходу, рік Джерела фінансуван­ня

Орієнтов­ні обсяги фінан­сування,

тис. грн.

2020
1. Оплата комуналь­них послуг та енергоносіїв

- оплата водопостачання і водовідведення;

- оплата електроенергії;

- оплата газу природного, розподіл газу.

- оплата інших енергоносіїв

2020 районний бюджет 5500,0
2. Придбання облад­нання і предметів довгострокового користування

- придбання компютерної та оргтехніки для забезпечення робочого місця персоналу;

- придбання програмного забезпечення електронного обліку пацієнтів та його технічне обслуговування;

- співфінансування придбання дороговартісного медичного обладнання;

- придбання медичних автомобілів;

- придбання меблів.

2020 Бюджетні кошти, районний, міський, сільський/ селищний бюджет та спонсорські кошти 2 300,0
3. Капітальні ремонти, реконструкція та реставрація Проведення капітальних ремонтів лікарні та амбулаторій, співфінансування у мікропроектах 2020 Бюджетні кошти, районний, міський, сільський/ селищний, бюджет та спонсорські кошти 800,0
4. Покращення матеріально-технічної бази лікарні

Придбання меблів, електротоварів, постільної білизни та іншого інвентарю для лікарні та централізованої бухгалтерії.

2020 Районний, міський, сільський/ селищний бюджет 400,0
5. Придбання медикаментів та виробів медичного призначення Медикаменти , перевязувальні матеріали та вироби медичного призначення 2020 Районний, міський, сільський/ селищний бюджет 500,0
6 Придбання імунобіологічних речовин (вакцин) Придбання ІБП (Туберкуліну, Антирабічної вакцини (проти сказу); Вакцини від грипу; Вакцини від гепатиту В) 2020 Районний, міський, сільський/ селищний бюджет 50,0
7. Виплата заробітної плати, обов’язкових доплат та нарахування на заробітну плату Оплата праці (Працівникам централізованої бухгалтерії та лікарні, завідувачам ФАП-ів, матеріальної допомоги немедичним працівникам, преміювання працівників до Дня медичного працівника, інше). 2020

Районний, міський, сільський/ селищний бюджети

2500,0
Оплата праці сестрам медичним КНП “МЦРЛ” – 3,0 посади, які залучені до надання медичної допомоги, проведення обов’язкових оглядів школярів, профілактичної, організаційної та санітарно-освітньої роботи в Миколаївській ЗОШ І-ІІІ ст. №1, Миколаївському НВК та Миколаївської гімназії. 2020 278.0
8. Забезпечення протипожежної безпеки Проведення робіт по забезпеченню протипожежної безпеки та закупівля необхідного інвентарю, спецодягу, інше. 2020 Районний, міський, сільський/ селищний бюджет 30,0
Встановлення протипожежної сигналізації 2020 Районний, міський, сільський/ селищний бюджет 50,0
9. Покращення умов перебування пацієнтів та надання якісної допомоги Проведення поточних ремонтів лікарні 2020 Районний, міський бюджети 300,0
  Всього       12 708,0

Директор КНП «Миколаївська ЦРЛ»                                                                                Хрущ І.В