Затверджено

В. о. голови Миколаївської районної державної адміністрації

______________ Я.С. Лукомський

«__» _____________ 2019 року

 

Затверджено

Рішення сесії Миколаївської

районної ради № ___

«____» _____________ 2019 року

____________________ Т.Б. Зубрицький

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївського району Львівської області на 2020 рік

Погоджено

Голова постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків, розвитку підприємництва Миколаївської районної ради

_______________ Л.І. Сорочак

«____» __________ 2019 року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ З.М. Москалюк

«____» _____________ 2019 року

Погоджено

Начальник відділу економічної політики Миколаївської райдержадміністрації

 

_________________ М.І. Ланчевич

«____» ________ 2019 року

 

Погоджено

Голова постійної депутатської комісії

районної ради з питань промисловості, енергозбереження, зв’язку, шляхового господарства, розвитку АПК і екології

_________________А. Оленич

«____» ________ 2019 року

   

Розробник

Миколаївський РС ГУ ДСНС України у Львівській області

______________Андрій П’ЯСЕЦЬКИЙ

«____» ________ 2019 року

 

м. Миколаїв 2019 рік

ЗМІСТ

 1. Паспорт Програми.
 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
 1. Визначення мети Програми.
 1. Координація та контроль за ходом виконання комплексної Програми.
 1. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників.
 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів.
 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

1. Паспорт Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївського району Львівської області на 2020 рік (надалі - Програма)

1. Ініціатор розробки програми

Миколаївський районний сектор Головного управління ДСНС України у Львівській області

2. Дата, номер документа про затвердження програми  
3. Розробник програми

Миколаївський районний сектор Головного управління ДСНС України у Львівській області

4. Співрозробники програми  
5. Відповідальний виконавець програми

Миколаївська районна державна адміністрація, Миколаївський РС

6. Учасники програми Миколаївська районна державна адміністрація, Миколаївська районна рада, Миколаївський РС
7. Термін реалізації програми 2020 рік
7.1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм) 2020 рік
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн, усього, у тому числі:

Загальний об’єм фінансування заходів Програми складає 400,0 тис. гривень.

8.1.

Коштів обласного бюджету

-
8.2. Коштів районного бюджету, тис. грн. 400,0 тис. гривень

Начальник Миколаївського РС ГУ

ДСНС України у Львівській області                          Андрій П’ЯСЕЦЬКИЙ

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Розв’язання проблеми забезпечення пожежної безпеки полягає у комплексному поетапному вирішенні проблемних питань у сфері пожежної безпеки шляхом впровадження організаційних засад функціонування системи протипожежного захисту на всіх рівнях, підвищення ефективності управління з питань забезпечення пожежної безпеки, удосконалення законодавчої і ресурсної бази, що сприятиме підвищенню рівня пожежної безпеки в населених пунктах та на об’єктах Миколаївського району.

Можливі варіанти розв’язання проблеми.

Перший варіант полягає у виконанні визначених законодавством завдань у сфері пожежної безпеки та задоволенні потреб сьогодення шляхом забезпечення функціонування діючих структур пожежної охорони в рамках наданих повноважень.

Другий варіант передбачає впровадження програмного підходу до формування політики у сфері пожежної безпеки на середньострокову перспективу. Це дасть змогу:

-          залучити до розв’язання проблеми пожежної безпеки додаткові джерела фінансування, незаборонені законодавством;

-          збільшити кількість підрозділів місцевої, відомчої та добровільної пожежної охорони в населених пунктах, що сприятиме створенню з урахуванням досвіду європейських держав умов для розширення у майбутньому зон (територій) обслуговування добровільними протипожежними формуваннями;

-          підвищити рівень захисту від пожеж об’єктів та населених пунктів.

Найбільш оптимальним є другий варіант, реалізація якого дасть змогу істотно підвищити стан пожежної безпеки в районі, але враховуючи що на реалізацію потрібно значну суму коштів, у рамках виконання Програми передбачається здійснити заходи за такими основними напрямами:

-          підвищення ефективності управління у сфері пожежної безпеки;

-          покращення матеріально – технічного забезпечення 19 ДПРЧ ГУ ДСНС у Львівській області;

 1. 1.З метою підвищення рівня пожежної безпеки в населених пунктах Миколаївського району, органам місцевого самоврядування та органу виконавчої владинеобхідно активізувати роботу щодо розроблення та реалізації ін. програм, спрямованих на підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів, та об’єктів, забезпечення будівництва та реконструкції пожежних депо, інших об'єктів пожежної охорони відповідно до вимог нормативно-правових актів.
 2. 2.Разом з тим, підрозділам аварійно-рятувальної служби складно виконувати свої професійні завдання через обмежене фінансування з державного бюджету. Матеріально-технічний стан місцевої рятувальної служби та матеріальне забезпечення пожежників, на жаль, на сьогоднішній день не відповідає сучасним викликам життя. Це проявляється в застарілому автопарку, неналежному стані приміщень та відсутності відповідних умов, а також недостатньому матеріально – технічному забезпеченні. Фінансування аварійно-рятувальної служби проводиться тільки по захищеним статтям – заробітна плата.

3. Визначення мети Програми

-         посилення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

-         запобігання їх виникненню;

-         ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж;

-         підвищення рятувальної справи, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

-         підвищення рівня та авторитету Державної служби з надзвичайних ситуацій України;

-         сприяння зміцненню матеріально-технічної бази 19 ДПРЧ ГУ ДСНС у Л/о.

4. Координація та контроль за ходом виконання комплексної Програми

Виконавець Програми перед освоєнням коштів, передбачених для її виконання, зобов’язаний усі документи, необхідні для їх освоєння та використання (угоди, договора, завдання, заходи, кошториси витрат, відомості) попередньо погоджувати з головою районної ради та головою профільної постійної комісії районної ради.

Організаційне забезпечення, виконання заходів, фінансування яких, відповідно до цільової комплексної програми здійснюватиметься за рахунок районного бюджету.

5. Перелік завдань і заходів Програми, напрямків використання бюджетних коштів та результативних показників

Програма передбачає виконання заходів, спрямованих на підвищення ефективності управління та діяльності із запобігання виникненню пожеж та організації пожежогасіння, заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими основними напрямками:

 1. створення ефективної багаторівневої системи управління діяльністю суб’єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки;
 2. приведення протипожежного стану об’єктів та населених пунктів у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;
 3. забезпечення високого рівня протипожежного захисту сільських населених пунктів, територій і об’єктів;
 4. зниження ризику виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, зменшення впливу небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;
 5. зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, економічних втрат та матеріальних збитків;
 6. своєчасне виявлення осередків загорань, оповіщення про них населення та підрозділів пожежної охорони;
 7. забезпечення мінімального часу прибуття пожежних підрозділів до місця пожежі за рахунок оптимальної їх дислокації у населених пунктах;
 8. запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом.

Для розв’язання проблем забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій передбачається виконання основних завдань Програми, що включають проведення комплексу робіт щодо:

 1. проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки в кожному населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях, розроблення за результатами такого аналізу комплексного плану заходів із запобігання пожежам і загибелі на них людей;
 2. утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони;
 3. проведення аналізу стану протипожежного водопостачання населених пунктів, об’єктів і здійснення комплексу заходів щодо приведення стану пожежних гідрантів, водоймищ, водонапірних веж у відповідність з вимогами нормативно-правових актів;
 4. підвищення вогнестійкості будинків та споруд шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами.

Перелік завдань і заходів з виконання «Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївського району Львівської області на 2020 рік» зазначено у додатку.

6. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів

Фінансове забезпечення виконання Програми може здійснюватись за рахунок:

 • залучення інвестиційного приватного капіталу;
 • цільові бюджетні кошти;
 • коштів резервного фонду;
 • коштів грантів;
 • коштів окремих громадян;
 • коштів громадських організацій та об’єднань;
 • коштів політичних партій та їх об’єднань;
 • інших коштів.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить орієнтовно 400,0 тис. грн. За результатами виконання заходів програми в кінці кожного року уточнюються заходи на наступний рік та обсяги видатків на їх фінансування.


Додаток 1

до Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївського району Львівської області на 2020 рік

Розрахунок видатків на реалізацію “Комплексної програми забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Миколаївського району Львівської області на 2020 рік»

Начальник Миколаївського РС ГУ

ДСНС України у Львівській області                                                                                                                     Андрій П’ЯСЕЦЬКИЙ