РЕГЛАМЕНТ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
СЬОМОГО ДЕКМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

Розділ 1. Загальні положення.

Стаття 1

1. Миколаївська районна рада (надалі - рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста Миколаївського району у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищною та міською радами. Рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в органах Державної казначейської служби України.
2. Загальний склад ради становить 34 депутати, які обрані за пропорційною виборчою системою в багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками місцевих організацій політичних партій із закріпленням кандидатів за територіальними виборчими округами, на які поділяється багатомандатний виборчий округ, що збігається з територією Миколаївського району.на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
Четверта частина від загального складу ради становить 9 депутатів, третина – 12 депутатів, дві третини – 23 депутатів, більшість від загального складу ради – 18 депутатів.
3. Районна рада вважається повноважною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.
4. Депутати ради представляють інтереси всіх територіальних громад Миколаївського району.
5. Засідання ради ведеться державною мовою.

Стаття 2

1. Регламент ради (далі Регламент) має силу рішення і встановлює: порядок скликання, підготовки і проведення сесій районної ради; формування органів ради; визначає процедуру прийняття рішень ради, порядок здійснення депутатської діяльності та інші процедури.
2. Регламент затверджується радою. Затвердження змін і доповнень до Регламенту здійснюються за поданням голови районної ради, президії ради, постійних комісій, депутатських груп (фракцій), депутатів у порядку, встановленому цим Регламентом.
3. Регламент діє до прийняття в установленому порядку його нової редакції.

Стаття 3

Рада здійснює свої повноваження на основі активної участі кожного депутата в її роботі. Безперервність і ефективність діяльності районної ради забезпечується через роботу сесій, депутатів, президії ради, голови та заступника голови районної ради, постійних комісій ради та виконавчого апарату ради.

Стаття 4

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень, здійснює контроль за їх виконанням.
2. Рішення районної ради, прийняті в межах наданих їй повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Миколаївського району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

Стаття 5

Основні принципи діяльності ради:
• народовладдя;
• законності;
• гласності;
• колегіальності;
• прозорості;
• правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством України;
• підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами;
• державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
• судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 6

1. Засідання ради, її президії, постійних комісій є гласними та відкритими, за винятками, передбаченими цим Регламентом. Засідання тимчасових контрольних комісій ради за їх рішенням можуть бути закритими.
2. Районна рада систематично інформує населення про свою діяльність, прийняті рішення, хід їх виконання.
3. Гласність роботи ради забезпечується друком її рішень у засобах масової інформації: газеті «Громада», районному радіо, офіційному сайті Миколаївського району. Обсяг друку визначається радою. Коментар засідання ради може транслюватись радіо.

Стаття 7

1. На засіданнях ради та її органів можуть бути присутні за запрошенням гості та посадові особи.
2. Голова ради або інші посадові особи, за дорученням голови, можуть запросити за власною ініціативою або за пропозицією відповідної комісії державних службовців, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядається питання, що опрацьовується галузевою комісією або стосується її предметної діяльності. Державні службовці запрошуються через керівників відповідного органу, установи, організації.
3. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням і викликом.
4. Запрошені посадові особи зобов’язані з’явитися на засідання ради.

Стаття 8

1. За рішенням ради, яке приймається після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, в кожному окремому випадку можуть проводитися закриті пленарні засідання.
2. На закритому засіданні ради мають право бути присутніми особи, які не є депутатами, присутність яких визнана радою необхідною для розгляду відповідного питання.
3. Рада після обговорення наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо доцільності публікації матеріалів цього засідання.

Стаття 9

Особи, які не є депутатами і присутні на засіданнях ради та її органів, зобов’язані дотримуватись установленого порядку ведення засідання і не мають права без дозволу головуючого висловлювати своє ставлення до того, що відбувається на засіданні. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого можуть бути виведені з приміщення засідання.

Стаття 10

Діяльність районної ради, її органів здійснюється згідно з планом роботи на рік, який розробляється з урахуванням пропозицій голови районної ради, президії ради, постійних комісій та депутатів.

Розділ 2. Сесії Миколаївської районної ради.

Глава 2.1. Сесія районної ради.

Стаття 11

Сесія ради є основною організаційно-правовою формою діяльності ради. Вона складається з пленарних засідань, засідань постійних комісій, а також засідань інших комісій, створених радою.

Стаття 12

1. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць. Тривалість сесії визначається радою.
2. Сесії є черговими і позачерговими.

Стаття 13

Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується Державний Гімн України.

Стаття 14

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 15

1. Районна рада проводить пленарні засідання в сесійній залі Миколаївської районної ради за адресою: Львівська область, м. Миколаїв, вул. В. Великого, 6, або в іншому місці, визначеному в розпорядженні про скликання сесії районної ради.
2. Засідання районної ради можуть також проводитись в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу ради в установленому Регламентом порядку.
3. Для визначення повноважності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації.
4. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.
5. Реєстрація депутатів проводиться перед кожним пленарним засіданням з пред’явленням посвідчення.
6. Інформація про присутність депутатів на сесійному засіданні районної ради відображається на офіційному веб-сайті районної ради та оприлюднюється у засобах масової інформації у порядку, визначеному розпорядженням голови Миколаївської районної ради.

Глава 2.2. Порядок проведення І-ої сесії новообраної ради.

Стаття 16

Першу сесію новообраної ради скликає районна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

Стаття 17

1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.
2. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб - представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.
3. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради.

Стаття 18

1. Для підготовки проведення І-ої сесії новообраної ради та внесення пропозицій щодо питань, які передбачається внести на її розгляд, президією ради попереднього скликання, головою районної виборчої комісії разом з головою районної ради організовується формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів цієї ради.
2. Група обирає голову та секретаря та за 10 днів до початку І-ої сесії подає голові ТВК проект порядку денного. Обов’язковими питаннями порядку денного повинні бути: про обрання голови ради, заступника голови ради, утворення постійних комісій ради та обрання їх голів. Повноваження підготовчої депутатської групи закінчуються із завершенням роботи І-ої сесії ради.

Глава 2.3. Чергові, позачергові сесії.

Стаття 19

1. Сесії, крім першої, скликаються головою районної ради.
2. У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови ради.
В цьому випадку сесія скликається:
- за дорученням заступника голови ради;
- якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш, як однієї третини депутатів від загального складу районної ради або голови Миколаївської районної державної адміністрації (надалі - райдержадміністрація).
3. У разі, якщо голова або заступник голови ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу не менш, як однієї третини депутатів від загального складу ради чи голови райдержадміністрації, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш, як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

Стаття 20

1. Чергові сесії скликаються згідно із затвердженого радою плану проведення сесій та їх примірної тематики.
2. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніш, як за 10 днів до чергової сесії повідомленням у ЗМІ. У виняткових випадках - не пізніш, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань порядку денного.
3. Про місце і час проведення засідань ради та питань, які передбачається внести на розгляд ради, депутати повідомляються виконавчим апаратом ради через засоби масової інформації, а також індивідуально.

Стаття 21

1. Позачергові сесії ради скликаються за ініціативою голови ради, не менше, як однієї третини депутатів від загального складу ради, головою Миколаївської райдержадміністрації. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії районної ради, підписані ініціаторами, подаються президії ради з зазначенням питань і, за звичайних обставин, з проектами документів, розгляд яких пропонується; при цьому підпис депутата не може бути відкликано.
2. Позачергова сесія районної ради за звичайних обставин скликається не пізніш, як у п'ятиденний термін після надходження пропозиції про її скликання. Розпорядження про скликання позачергової сесії оприлюднюється не пізніш, як за 1 день до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується внести на розгляд позачергової сесії. Про позачергову сесію повідомляється відповідно до правил, зазначених в статті 20 цього Регламенту.
3. Документи позачергової сесії районної ради видаються депутатам при їх реєстрації.
4. У разі запровадження в Україні або на території Миколаївського району режиму воєнного, надзвичайного стану, пов’язаного з обмеженням конституційних прав громадян, районна рада збирається на позачергову сесію без скликання у триденний термін після запровадження такого режиму. В цьому разі президія ради чи виконавчий апарат ради терміново повідомляють депутатів про місце засідань районної ради, якщо вони відбуватимуться не в будинку районної ради, а в іншому приміщенні.

5. У разі введення на території Миколаївського району правового режиму надзвичайного стану чи режиму надзвичайної ситуації, встановлення карантину чи інших обмежувальних протиепідемічних заходів, з метою обмежень зібрання людей у вищезазначені періоди та для забезпечення стабільної роботи районної ради, пленарні засідання сесії районної ради можуть проводитися у «віддаленому режимі» шляхом можливості проведення за допомогою будь-яких мережевих засобів передачі даних чи електронних засобів спілкування (Internet–пейджери: Viber, WhatsApp, Skype, інші; мобільний, стаціонарний та радіо телефонний зв'язок, електронна пошта, тощо) онлайн-засідань чи засідань в режимі відеоконференції. При цьому, депутати, які особисто не присутні на засіданні, зможуть взяти участь у прийнятті рішень за онлайн-участю. Про проведення онлайн-засідання районної ради та про онлайн-участь у ньому депутатів головою районної ради приймається розпорядження.

Глава 2.4. Робочі органи сесії.

Стаття 22

Робочими органами сесії є лічильна комісія, секретаріат сесії, що обираються з числа депутатів, виконавчий апарат районної ради.

Стаття 23

1. Лічильна комісія:
- обирається з числа депутатів ради в кількості 2 чоловік почергово за списком на кожне засідання ради;
- обирає голову комісії;
- підраховує голоси при голосуванні;
- голова лічильної комісії повідомляє про результати голосування.
- розглядає звернення депутатів, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.
2. Секретаріат сесії:
- обирається з числа депутатів ради в кількості 2-ох чоловік і працює на термін повноважень ради або до переобрання;
- реєструє і подає головуючому пропозиції депутатів;
- складає список бажаючих виступити і передає його головуючому;
- організовує ведення та оформлення протоколу засідання;
- виконує інші доручення ради.

Стаття 24

Виконавчий апарат районної ради:
- за дорученням голови ради здійснює організаційно-технічні заходи по підготовці і проведенню сесій;
- проводить реєстрацію депутатів;
- реєструє депутатські звернення, запити;
- відповідає за друкування прийнятих рішень ради;
- виконує інші доручення ради;

Глава 2.5. Підготовка питань на розгляд сесії ради.

Стаття 25

1. Підготовку матеріалів на розгляд сесії ради організовує керуючий справами районної ради.
2. Винесенню питання на розгляд пленарного засідання ради передує його підготовка у відповідних постійних комісіях ради та президії ради.
3. Основою для формування порядку денного наступної сесії є план роботи ради на рік, який затверджений сесією ради. План роботи на рік формується на підставі подань депутатів, постійних комісій та розглядається президією районної ради.
4. При ухваленні невідкладних рішень на вимогу голови засідання за підтримки не менше як двох третин депутатів, присутніх на цьому засіданні, засідання відповідної постійної комісії з розгляду питання ініційованого головою засідання може бути проведене під час пленарного засідання. У цьому випадку на час відсутності в залі членів постійної комісії голосування не проводиться. За результатами такого засідання постійної комісії голова постійної комісії інформує раду про висновки з питання ініційованого головою засідання.

Стаття 26

Право ініціювати розгляд питання на сесії ради мають голова ради, депутати, постійні комісії, депутатські фракції (групи), голова районної державної адміністрації.

Стаття 27

1. Проект рішення, що виноситься на розгляд ради, повинен мати такі реквізити: на бланку рішення районної ради слова: «проект», назва рішення; нижче - текст проекту рішення із зазначенням виконавців, а також при необхідності - термін та механізм виконання рішення з додатком техніко-економічного обґрунтування та розрахунку економічного ефекту від його прийняття.
2. Проект рішення повинен складатись з таких частин:
- мотивуючої - в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;
- вирішальної - в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці і терміни виконання поставленого завдання;
- заключної - в якій містяться загальні терміни виконання, посилання на посадову особу або постійну комісію, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення.
3. До проекту рішення додаються передбачені текстом додатки в оригіналі, а при необхідності - висновки відповідних комісій ради чи управлінь (відділів) районної державної адміністрації.
4. Як правило, проект рішення повинен мати погоджувальні підписи (візи): працівника ради, який відповідає за роботу з правових питань, керуючого справами районної ради, автора проекту, при необхідності - голови відповідної галузевої постійної комісії. Якщо автором проекту є депутатська фракція чи група, обов’язковою є віза її керівника. У випадку, коли автором проекту є Львівська обласна державна адміністрація, обов’язковими є візи керівника структурного підрозділу адміністрації - ініціатора; редактора.
5. Віза включає в себе назву посади того, хто візує, розшифровку підпису, дату візування. Візи проставляються на останньому аркуші проекту рішення, як правило, на зворотній стороні і розміщуються таким чином: зліва - назва посади, справа - підпис і розшифровка підпису, знизу під розшифровкою підпису - дата візування.
6. Зауваження і пропозиції до проекту рішення можуть викладатися на окремому аркуші, який є невід’ємним додатком до проекту рішення.

Стаття 28

1. Узагальнення зауважень і пропозицій до проекту рішення, вироблення остаточного його варіанту покладається на ініціаторів проекту та виконавчого апарату ради.
2. Готовність до розгляду питань на пленарному засіданні узгоджується президією ради після розгляду профільною постійною комісією ради і пропонується для формування порядку денного.

Стаття 29

1. Проекти рішень ради та всіх матеріалів (документів), що мають безпосереднє до них відношення, подаються (в паперовому та електронному вигляді) керуючому справами ради до засідання президії ради, на якій розглядається це питання.
2. Виконавчий апарат ради забезпечує попереднє обговорення на президії ради проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовлених постійними комісіями. Зауваження комісій подаються в письмовій формі.
3. Депутат, який є ініціатором проекту рішення, зобов’язаний бути присутнім при розгляді його питання на засіданні відповідної галузевої постійної комісії. У разі відсутності депутата-ініціатора, зазначений проект рішення може не розглядатись.
4. Проект рішення, який подає депутат (група депутатів) з власної ініціативи, реєструється апаратом районної ради. Депутат чи його помічник-консультант спільно з апаратом районної ради забезпечує візування ініційованого проекту рішення в дводенний термін. Завізований проект рішення оприлюднюється на офіційному веб-сайті районної ради невідкладно, але не пізніше одного робочого дня.
Проект рішення як власна ініціатива депутата (групи депутатів) повинен мати погоджувальні підписи (візи):
- автора (ініціатора) проекту рішення; працівника ради, що здійснює супровід комісії депутата; керуючого справами районної ради.

Стаття 30

Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються постійними комісіями у виконавчий апарат ради.

Стаття 31

Узагальнені виконавчим апаратом ради пропозиції, зауваження до проектів рішень можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій ради.

Стаття 32

Друкування та розмноження проектів рішень та інших матеріалів сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог Регламенту.

Глава 2.6. Порядок денний сесії ради.

Стаття 33

1. Порядок денний чергової сесії ради визначає питання, які виносяться на розгляд пленарних засідань ради.
2. До порядку денного сесії ради, як правило, включаються ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.
3. До проекту порядку денного чергової сесії, за рішенням президії районної ради вносяться питання звітів постійних комісій ради, керівників органів, які рада створює, обирає, призначає; питання звітів голови Миколаївської районної державної адміністрації (заступника голови, керівників структурних підрозділів) про виконання затверджених радою програм та програми соціально-економічного і культурного розвитку, виконання районного бюджету; питання виконання рішень ради та виконання повноважень, делегованих Миколаївській районній державній адміністрації районною радою.
4. Відповідні постійні комісії ради подають президії ради свої висновки і рекомендації щодо готовності закріплених за ними питань про включення чи не включення їх до порядку денного сесії.

Стаття 34

1. Проект порядку денного сесії ради готується виконавчим апаратом ради та повідомляється депутатам не пізніше, як за 10 днів до відкриття чергової сесії.
2. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться не пізніше, як за 15 днів до відкриття чергової сесії.
3. Президія ради організовує їх попередній розгляд у термін, визначений в ч.1 цієї статті.
4. Пропозиції до порядку денного сесії, внесені пізніше як, за 15 днів до відкриття чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного сесії після їх попереднього розгляду президією або постійними комісіями ради.
5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії або до затвердженого порядку денного сесії, подається керуючому справами ради із супровідною запискою (обґрунтуванням) і проектом рішення чи іншого документу, завізованими усіма зацікавленими сторонами, який пропонується прийняти за цією пропозицією.
6. Президія ради формує черговість питань порядку денного сесії ради, виходячи з пріоритетних напрямків розвитку Миколаївського району.

Стаття 35

1. Проект порядку денного сесії обговорюють послідовно за пунктами і затверджують в цілому більшістю голосів депутатів від загального складу ради, з урахуванням частини 6 статті 34 цього Регламенту. На початку кожного пленарного засідання розглядаються питання «Прийняття заяв і звернень Миколаївської районної ради» та «Про депутатські запити». До проекту порядку денного додатково можуть бути внесені питання, проекти рішень з яких завізовані відповідно до вимог цього Регламенту (окрім питань внесення яких здійснюється відповідно до частини четвертої статті 35 цього Регламенту), зареєстровані у виконавчому апараті районної ради не пізніше як за 10 календарних днів до відкриття чергової сесії та оприлюднені на офіційному веб-сайті районної ради; а також звернення і заяви районної ради. Дебати щодо внесення питання до порядку денного сесії проводяться за скороченою процедурою (до хвилини на виступ). При внесенні до порядку денного питання депутат зобов’язаний назвати дату реєстрації та номер, за яким оприлюднений проект рішення на офіційному веб-сайті районної ради.
2. Рішення про виключення питання з незатвердженого ще в цілому порядку денного приймається більшістю голосів депутатів від їх загального складу.
3. Рішення більшістю голосів від фактичної кількості приймаються лише з процедурних питань.
4. Рішення про внесення додаткових питань до взятого за основу порядку денного сесії приймаються однією третиною депутатів від загального складу ради.
5. Фактичною є та кількість депутатів, яка бере участь (присутня) в роботі сесії ради на момент прийняття відповідного рішення.

Стаття 36

1. Питання порядку денного сесії ради можуть розглядатися в іншій послідовності, ніж в ньому передбачено, чи відкладатися за рішенням ради. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції, а також виступ з цього питання голови відповідної постійної комісії.
2. Для розгляду питань затвердженого в цілому порядку денного в іншій послідовності чи виключення питань із затвердженого в цілому порядку денного приймається рішення більшістю депутатів ради.
3. Сесія не може бути закрита, якщо рада не визначилась щодо всіх питань порядку денного.

Стаття 37

До порядку денного кожного останнього пленарного засідання кожного календарного року без голосування включається питання «Про участь депутатів в роботі ради та її органах за минулий рік» і здійснюється його розгляд згідно з цим Регламентом.

Глава 2.7. Пленарні засідання ради.

Стаття 38

1. Пленарним засіданням вважається засідання ради, яке проводиться з дотриманням статей 14 і 15 цього Регламенту.
2. Виключно на пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання, визначені Законом України «Про місцеве мсамоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами.

Стаття 39

1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання.
2. Ранкові пленарні засідання починаються о 10.00 і закінчуються о 13.30 год., вечірні проходять з 14.30 до 18.00 год.
3. На початку ранкового засідання (без включення цього питання до порядку денного засідання) відводиться до 30 хвилин для стислих (до трьох хвилин) виступів депутатів з внесенням пропозицій, оголошенням депутатських запитів, заяв, повідомлень. При цьому дебати не відкриваються.
4. До порядку денного засідань ради під час її пленарної роботи включається не більше двох годин для проведення обговорення питань (в тому числі і заздалегідь визначених), які можуть бути не пов’язані з питаннями порядку денного сесії («Різне»); при цьому рішення з обговорюваних питань у зазначений час радою не приймаються. Такі обговорення проводяться, якщо на засіданні присутні більше половини обраних депутатів ради. Час для таких обговорень виділяється після розгляду питань порядку денного.
5. Рішенням ради її засідання може бути продовжене понад визначений робочий час.
6. Оголошення про перерву в роботі сесії робить головуючий і повідомляє про початок наступного засідання.
7. Сесія ради закінчується після вичерпного розгляду порядку денного сесії.

Глава 2.8. Ведення пленарних засідань.

Стаття 40

Засідання ради проводяться згідно з порядком, передбаченим цим Регламентом.

Стаття 41

Рішення ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання ради, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом. У разі порушення цієї вимоги ухвалене рішення є недійсним.

Стаття 42

1. Засідання ради відкриває, веде і закриває голова районної ради.
2. У випадках, передбачених ст. 19 Регламенту, ці функції може здійснювати заступник голови ради або за рішенням ради один із депутатів ради.
3. Під час розгляду питання персонально щодо головуючого на засіданні, він звільняє місце, відведене для головуючого на засіданні, і ведення доручається іншій особі, зазначеній в частині 2 цієї статті.

Стаття 43

Головуючий на пленарному засіданні ради:
- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в засіданні ради;
- повідомляє раду про кількість депутатів, робить повідомлення про присутніх на засіданні осіб за офіційним запрошенням і викликом;
- вносить на обговорення проекти рішень, інші документи, оголошує їх повну назву та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;
- організовує розгляд питань порядку денного;
- оголошує списки осіб, які записалися для виступу;
- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу в порядку оголошеного списку, називає наступного виступаючого;
- ставить запитання;
- поза чергою ставить на голосування всі пропозиції щодо процедури, порядку ведення засідання;
- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;
- проводить голосування, оголошує його результати;
- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;
- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
- оголошує записки, які надійшли на його ім’я;
- інформує про закінчення часу, відведеного для виступу;
- вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;
- позбавляє виступу особу, яка без дозволу головуючого взяла слово;
- здійснює інші повноваження, що визначені у цьому Регламенті.

Стаття 44

Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок виступу депутатів, крім випадків, передбачених даним Регламентом.

Стаття 45

Головуючий на засіданні у першочерговому порядку має право вносити пропозиції з процедурних питань ведення засідання. Якщо з цих питань висуваються інші пропозиції, вони ставляться на голосування в порядку надходження.

Стаття 46

1. Головуючий на засіданні на свій розсуд або на вимогу 1\3 від фактичної кількості присутніх на засіданні депутатів може оголосити проведення рейтингового, альтернативного або квалітативного голосування з тої чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати скільки депутатів її підтримують або мають заперечення, та спрогнозувати хід пленарного засідання і розгляду питань.
2. Рейтингове, альтернативне або квалітативне голосування проводиться без дебатів і здійснюється підняттям руки; при цьому підрахунок голосів не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується.
3. Рейтингове голосування це послідовність кількох голосувань «за» щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; кількість голосувань «за» окремим депутатом не обмежується.
Альтернативне голосування це послідовність кількох голосувань «за» щодо різних варіантів, що ставляться на голосування; депутат може голосувати «за» тільки один з варіантів.
Квалітативне голосування це альтернативне голосування з якісною оцінкою варіанту, що ставиться на голосування: «дуже погано», «погано», «задовільно», «добре», «дуже добре».
Якщо на голосування виноситься більше двох варіантів, головуючий може провести голосування у два тури; в другому турі на голосування виносяться альтернативи, що набрали найбільше голосів у першому турі.
4. Головуючий на засіданні, голова ради та його заступник в рейтинговому, альтернативному та квалітативному голосуванні участі не беруть.
5. Проведення рейтингового, альтернативного та квалітативного голосування не виключає можливості прийняття рішення з цього ж питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

Стаття 47

1. Якщо пленарне засідання сесії стає некерованим і головуючий на засіданні позбавлений можливості організувати роботу пленарного засідання, він має право оголосити перерву на 30 хвилин.
2. Коли ж і після перерви в сесійному залі панує атмосфера, що перешкоджає проведенню пленарного засідання, головуючий оголошує цього дня засідання закритим і призначає дату наступного засідання.

Стаття 48

1. Перехід до розгляду питання порядку денного оголошується головуючим на засіданні. Він може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою питань порядку денного засідання.
2. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, процедурне рішення про це приймається радою без обговорення.

Стаття 49

На засіданні ради виступаючому забороняється вживати образливі висловлювання та слова ненормативної лексики, закликати до незаконних і насильницьких дій, перевищувати встановлений регламентом час або висловлюватись з не обговорюваного питання.

Стаття 50

Головуючий на засіданні на вимогу депутатів із залученням лічильної комісії проводить перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, закриває його або переходить до розгляду питань, які не вимагають прийняття рішень.

Глава 2.9. Організація розгляду питання.

Стаття 51

1. Обговорення питання на засіданні ради включає:
- доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;
- співдоповіді (за необхідністю), запитання і відповіді на них;
- виступ ініціатора внесення обговорюваної пропозиції;
- виступи депутатів з обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків постійних комісій за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів разом з висновками комісій;
- виступи по одному представнику від постійних комісій, якщо їх пропозиції не враховані і не були поширені серед депутатів згідно з поданням комісії;
- виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської групи (фракції);
- виступи депутатів;
- оголошення головуючим на засіданні припинення обговорення, інформацію про тих, що виступили і записалися на виступ;
- внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім випадків, коли пропозиції виносяться за спеціальною процедурою);
- заключне слово доповідачів і співдоповідачів;
- уточнення і оголошення головуючим пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на голосування;
- виступи з мотивів голосування;
- голосування за проект рішення.
2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано, а також у випадку закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий оголошує припинення обговорення або ставить на голосування питання про його продовження.

Стаття 52

Тексти виступів депутатів, які записалися для виступів, але не мали змоги проголосити їх у зв’язку з припиненням дебатів, за проханням депутатів повинні бути включені до стенографічного звіту засідання, якщо вони подаються до секретаріату ради відразу ж після закінчення засідань.

Стаття 53

1. Час для доповідей на пленарному засіданні ради надається в межах 10 хвилин, для співдоповідей - до 5 хвилин. Для відповідей на запитання депутатів доповідачам - до 10 хвилин. Для виступів в обговоренні - до 2 хвилин. Повторні виступи депутатів не допускаються, крім заключного слова доповідача і співдоповідача. Для оголошення депутатського запиту надається час до 5 хвилин. Для виступів в обговоренні – до 2 хвилин.
2. На прохання депутата час для виступу на засіданні може бути збільшений, якщо з цього питання рада прийняла процедурне рішення.
3. Для виступів щодо мотивів голосування - до 1 хвилини. Для інформації і заключного слова - до 2 хвилин.
4. Тривалість обговорення одного питання порядку денного не повинна перевищувати, як правило, 2-х годин.
5. При розгляді питання порядку денного також застосовується стандартна процедура розгляду питань, якщо за це проголосувала більшість від загального складу районної ради. Стандартна процедура включає такі етапи:
- доповідь ініціатора розгляду питання або за його дорученням уповноваженого представника - до 5 хв.;
- співдоповідь голови профільної постійної комісії - до 2 хв.;
- виступ за схемою "два за і два проти" - до 2 хв.;
- запитання від фракцій - до хвилини.

Стаття 54

1. Процедурними є питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради. Вони не вимагають обговорення в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, рішення про це приймається без обговорення більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні.
2. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів, зареєстрованих на пленарному засіданні.

Стаття 55

З одного і того ж питання депутат може мати один виступ у обговоренні і задати доповідачу запитання. Право на повторний виступ мають голова, заступник голови районної ради, голови постійних комісій, уповноважені представники депутатських груп (фракцій).

Стаття 56

1. Виступаючим на пленарних засіданнях ради надається час для виступів відповідно до затвердженого розпорядку роботи. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.
2. Для надання слова на більш тривалий час або для збільшення часу обговорення, ніж встановлено, рада приймає процедурне рішення.
3. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, головуючий може звернутись до виступаючого з проханням скоротити час або закінчити виступ.

Стаття 57

Голові та заступникам голови районної держадміністрації, міському, селищному і сільським головам району може бути надане право брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола їх діяльності або обговорюваного рішення.

Стаття 58

Після припинення обговорення або після закінчення часу, відведеного для виступів з цього питання, обговорення може відкриватися знову тільки за рішенням ради.

Стаття 59

Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться усно або письмово. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні надає слово для запитань на засадах рівності.

Стаття 60

Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення з нього чи відкладення на друге читання не може перериватися розглядом інших питань порядку денного. Якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається з початку.
2. У випадку, якщо проект рішення районної ради не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому, голова засідання за власною ініціативою або за результатами обговорення з головами депутатських фракцій вправі поставити питання про повернення до розгляду цього проекту рішення на цьому ж пленарному засіданні. Рішення про повернення до розгляду цього проекту рішення ухвалюється більшістю голосів від складу ради.

3. Питання про повернення до розгляду проекту рішення, який не набрав необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому ставиться на голосування з дотриманням вищевказаної процедури лише один раз на пленарне засідання.

4. Якщо після проведення повторного голосування проект рішення не набрав необхідної кількості голосів депутатів районної ради, повторне повернення до його розгляду на цьому ж пленарному засіданні можливе лише за умови збору підписів депутатів, що становлять дві третини від загального складу районної ради.

5. Питання про повторне повернення до розгляду проекту рішення, котре не набрало необхідної кількості голосів депутатів під час його розгляду за результатами голосування за основу або в цілому ставиться на голосування з дотримання вище процедури лише один раз на пленарне засідання.

6. Не допускається зміна назви проекту рішення, яке не набрало необхідної кількості голосів депутатів для внесення його на повторне голосування.

7. Якщо за результатами голосування проект рішення, в тому числі за повторним розглядом, передбаченим частинами другою та четвертою цієї статті не набрав необхідної кількості голосів депутатів районної ради повертається ініціаторам для доопрацювання і може бути повторно винесений на чергові сесії районної ради.

Стаття 61

Після перерви і відкриття наступного засідання продовжується розгляд того ж питання, якщо його не було завершено.

Стаття 62

За мотивованим зверненням уповноважених представників зареєстрованих депутатських груп (фракцій) та голів постійних комісій ради головуючий на засіданні може оголосити перерву засідання до 30 хвилин.

Глава 2.10. Прийняття рішень.

Стаття 63

1. Рішення районної ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після їх обговорення.
2. Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо жоден депутат не заперечує на пленарному засіданні проти цього.
3. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.
4. Зауваження, поправки, доповнення до проекту рішень подаються письмово головуючому через секретаріат сесії або усно з наступним письмовим оформленням поправки, в тому числі і під час обговорення. Подані поправки і доповнення до проекту рішення ставляться на голосування.
5. Пропозиція, яка не отримала необхідної кількості голосів, вважається відхиленою. Таке відхилення заноситься до протоколу пленарного засідання.

Стаття 64

1. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім спеціально обумовлених випадків.
2. Рішення про вжиття заходів щодо забезпечення присутності депутатів на засіданнях ради та її органів є процедурним.

Стаття 65

1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування з нього.
2. Початок голосування головуючий на засіданні погоджує з присутніми депутатами, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги закону, регламенту або з цих питань надійшли пропозиції від депутатів.
3. При відсутності зауважень, поправок чи доповнень до проекту рішення воно голосується в цілому.
4. Якщо до проекту рішення або його окремих пунктів є пропозиції, доповнення, уточнення, голосування проводиться по пунктах цього рішення. При цьому проект рішення голосується першим, а пропозиції, доповнення і уточнення голосуються в порядку надходження. Після цього проект рішення голосується в цілому.

Стаття 66

1. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може перервати голосування. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.
2. За мотивованою пропозицією лічильної комісії рада може прийняти рішення про повторне голосування.

Стаття 67

1. Рада приймає рішення відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. З кадрових питань форма голосування визначається сесією ради.
2. За пропозицією депутата рада 1/3 голосів від загального складу ради приймає процедурне рішення стосовно поіменного або таємного голосування.
3. Поіменне голосування, як різновид відкритого голосування, проводиться з будь-яких питань, крім персональних, головою лічильної комісії за списком депутатів, підготовленим секретаріатом. Після підрахунку голосів члени лічильної комісії підписують ці списки і вони долучаються до протоколу засідання.
4. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після його проведення й інформація подається депутатам.
5. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:
- обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади;
- прийняття рішення про недовіру голові райдержадміністрації.
6. Для проведення таємного голосування і встановлення його результатів рада з числа депутатів обирає тимчасову лічильну комісію за участю представників всіх політичних партій, представлених в раді. До тимчасової лічильної комісії не можуть входити голова ради, його заступник, депутати, кандидатури яких висунуті на посаду або до складу органів, що обираються.
7. Тимчасова лічильна комісія обирає із свого складу голову і секретаря комісії. Рішення тимчасової лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.
8. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються під контролем тимчасової лічильної комісії за встановленою нею формою, у кількості, що відповідає кількості депутатів, які беруть участь у даному пленарному засіданні ради. У бюлетені для таємного голосування зазначається мета виборів. Форма і колір бюлетеня визначається лічильною комісією.
9. В бюлетень для таємного голосування вносяться всі кандидатури, схвалені радою або запропоновані головою ради. Цей список передається тимчасовій лічильній комісії головуючим на засіданні ради.
10. Лічильна комісія, перед початком голосування, перевіряє приміщення для таємного голосування, опечатує прозору скриньку та забезпечує одну ручку на місці проведення голосування, для проведення депутатами відмітки у бюлетені.
Скринька для таємного голосування встановлюється на сцені, на столі у сесійному залі. В якості місця для голосування використовується трибуна. Голосування депутати здійснюють в алфавітному порядку.
Голосуючий депутат отримує бюлетень у лічильний комісії за викликом голови лічильної комісії, піднімається на сцену, здійснює за трибуною свій вибір, опускає бюлетень в скриньку та сходить зі сцени. Тільки після цього лічильна комісія видає бюлетень наступному депутату.
Під час голосування, між столом, де знаходиться лічильна комісія та скринькою для таємного голосування, може перебувати лише той депутат, який у даний момент голосує.
11. Бюлетень встановленого зразка підписує голова і секретар лічильної комісії та завіряється печаткою районної територіальної виборчої комісії.
12. У бюлетені для таємного голосування депутат робить відмітку в квадраті навпроти прізвища кандидата, за якого він голосує. Інші позначки чи механічні пошкодження на бюлетені не допускаються.
13. Підрахунок голосів лічильною комісією проводиться відкрито, у присутності всіх депутатів на сцені в сесійному залі, зразу ж після закінчення голосування.
14. Недійсними визнаються бюлетені:
1) невстановленого зразка;
2) на яких відсутні підписи голови та секретаря лічильної комісії і печатки;
3) в яких депутатом не зроблено жодної позначки або зроблено позначки в квадратах напроти прізвищ більше як одного кандидата, а також ті, де вписано інші прізвища;
4) якщо позначку зроблено іншим чорнилом ніж те, що є на місці проведення голосування;
5) якщо в бюлетені є інші додаткові позначки, або якщо бюлетені містять механічні доповнення.
15. Якщо депутат зіпсував бюлетень, то він повертає в лічильну комісію і після цього лічильна комісія видає йому в замін новий бюлетень, який додатково виготовляється в сесійному залі, відповідно до процедури.
16. Після закінчення голосування лічильна комісія піднімається на сцену і розпочинає підрахунок голосів.
На столі, де викладаються зі скриньки бюлетені, не повинно бути жодного стороннього предмету (папір, ручка, олівець і т.д.)
Члени лічильної комісії не повинні мати в руках ручок або олівців. Голова лічильної комісії у присутності всіх членів комісії розпечатує та відкриває, по черзі витягує бюлетені, оголошує прізвище кандидата, за якого проголосовано та передає бюлетень для огляду всім членам комісії. Після цього бюлетені передаються секретарю комісії, який сортує їх.
17. Якщо в скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано депутатам для голосування, проводиться повторне голосування відповідно до цього регламенту.
18. Після кожного голосування лічильною комісією проводиться опечатування бюлетенів в окремому конверті печаткою ТВК з обов’язковими підписами всіх членів лічильної комісії. Зразу ж після сесії всі опечатані бюлетені лічильна комісія передає по акту в районну територіальну виборчу комісію.
19. Вибори голови районної ради та його заступника вважаються такими, що відбулися і кандидат на дану посаду обраний, якщо в результаті таємного голосування він отримав більше половини голосів депутатів від загального складу ради.
20. У випадку, якщо жоден кандидат на посаду голови районної ради не отримав при першому голосуванні необхідної кількості голосів, - проводиться повторне голосування серед двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів.
У разі не набрання жодним із цих двох кандидатів необхідної кількості голосів, для обрання на дану посаду, проводяться повторні вибори голови районної ради з попередніми консультаціями з політичними партіями, громадськими організаціями.
21. Голосування по виборах голови та його заступника проводяться окремо. Обраний голова районної ради, керуючись п. 3 ч. 6 ст. 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, представляє раді кандидатуру для обрання на посаду його заступника. Процедура голосування проводиться за таким же регламентом.
22. Голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування отримали не менш, як дві третини депутатів від загального складу ради. У разі, коли бюлетені для таємного голосування отримали менше двох третин депутатів, проводиться повторне голосування з новим висуненням кандидатів.
23. Про результати таємного голосування тимчасова лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів тимчасової лічильної комісії з протоколом, він викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.
24. Голова тимчасової лічильної комісії інформує раду про результати таємного голосування. Рішення про затвердження результатів таємного голосування при цьому радою не приймається.
25. У разі виявлення тимчасовою лічильною комісією порушень порядку голосування, про виявлені порушення тимчасова лічильна комісія доповідає раді, яка приймає рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення нових виборів).

Стаття 68

Рада не може приймати рішення, які суперечать Конституції України, чинним законам України, ратифікованим міжнародним договорам чи угодам, та цьому Регламенту.

Стаття 69

Рада має право вносити зміни чи скасовувати раніше прийняті нею рішення на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України.

Стаття 70

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх оприлюднення.

Стаття 71

1.Тексти прийнятих радою рішень оформляються виконавчим апаратом ради та автором рішення і в 5-и денний термін подаються на підпис головуючому на пленарному засіданні.
2. Головуючий на засіданні повинен підписати оформлені і прийняті радою рішення на протязі 10 днів з дня їх прийняття.

Стаття 72

1. Підписане рішення є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті ради. Всі інші примірники є копіями.
2. В разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту оригіналу рішення, іншого акту ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше 3-х днів з дня виявлення невідповідності.

Глава 2.11. Порядок надання слова.

Стаття 73

1. Заява про надання слова на пленарному засіданні подається в письмовій або усній формі на ім’я головуючого на засіданні після затвердження порядку розгляду питань на пленарних засіданнях і реєструється в секретаріаті ради. В заяві вказується: від якої депутатської групи (фракції) або постійної комісії уповноважений виступити депутат, чи він виступає особисто.
2. У списку бажаючих виступити прізвище однієї і тієї ж особи може міститися один раз з одного питання.
3. Головуючий на засіданні може надати слово для виступу і у разі усного звернення депутата або іншої особи, якщо в цьому виникла потреба.
4. Головам постійних комісій, уповноваженим представникам депутатських груп (фракцій) слово для виступу надається обов’язково (при їх бажанні) в межах відведеного часу для виступів.

Стаття 74

Голова, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, голова районної державної адміністрації та його заступники мають право в будь-який час брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується кола їх діяльності.

Стаття 75

Депутату, який вніс пропозиції, чи поправку, за його проханням надається слово для виступу.

Стаття 76

1. Доповіді, співдоповіді, виступи у дебатах, заяви, запити виголошуються з трибуни.
2. Уповноважені представники постійних комісій ради, депутатських груп (фракцій), окремі депутати мають право задавати питання доповідачам та виступати в обговоренні в межах відведеного часу.

Глава 2.12. Порядок голосування пропозицій.

Стаття 77

1. Обговорення і проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб виявити дійсне волевиявлення більшості депутатів щодо них.
2. Ні за яких умов голосування не відокремлюється в часі від оголошення головуючим на засіданні пропозицій.

Стаття 78

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли і не були відхилені.
2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і також ставить їх на голосування.
3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки, поставити на голосування запропонований ним текст, якщо текст сформульований нечітко, або не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений радою текст. У разі необхідності процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою без обговорення.
4. Відхилені радою пропозиції і поправки при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж порядку денного) щодо вже прийнятого відповідного їм тексту на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 79

1. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного і того ж питання, виключають одна одну, рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування пропозицій у порядку їх внесення і виявляє при цьому з них ту, яка є прийнятою для подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких пропозицій є відхилення інших і решта на голосування не ставиться. Вибір прийнятої для подальшого розгляду пропозиції здійснюється відповідною більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
2. Якщо серед кількох альтернативних пропозицій є пропозиція, внесена президією ради, вона ставиться на голосування першою.

Стаття 80

1. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше від самої пропозиції.
Якщо внесена поправка має за мету відхилення пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції.
2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна поправка. У поправку до поправки за допомогою голосування зміни і доповнення не вносяться, а подаються окремою пропозицією.
3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок проводиться голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть пропозицій, потім - щодо поправки, яка менше змінює суть пропозицій, після неї - щодо поправки-доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не ставиться. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками.

Стаття 81

1. У ході розгляду пропозицій і поправок, що стосуються цих пропозицій, можуть вноситися пропозиції про вилучення їх в цілому або їх частин. Рішення про вилучення приймається більшістю голосів депутатів від загального складу ради.
2. Відхилення пропозиції про вилучення тексту, який не був раніше прийнятий радою, не прийняттям рішення про його схвалення не виключає необхідності проведення обговорення і голосування щодо його суті на загальних засадах.
3. У разі внесення пропозицій про вилучення частини тексту з пропозиції чи поправки, головуючий на засіданні за своїм розсудом для зменшення кількості голосувань може поставити на голосування цю частину тексту як поправку з прийняттям рішення щодо її підтримки. Ініціатор пропозиції про вилучення частини тексту може внести свою пропозицію в такій же формі.

Стаття 82

1. Тексти пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися; при цьому називається ініціатор внесення тексту або той, хто вніс його за своєю підтримкою. Головуючий надає час до 2-х хвилин для обґрунтування поправки.
2. Перед голосуванням з кількох пропозицій або поправок, які виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції окремо.
3. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.
4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

Глава 2.13. Порядок розгляду питань, пов’язаних з прийняттям районного бюджету та контролю за його виконанням

Стаття 83

1. Відповідно до наданих чинним бюджетним законодавством повноважень, управління фінансів Миколаївської районної державної адміністрації організовує і координує роботу всіх учасників бюджетного процесу з формування проекту районного бюджету на наступний бюджетний період.

2. На всіх етапах складання районного бюджету управління фінансів співпрацює з відповідними профільними постійними комісіями ради.

Стаття 84

1. Проект рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період, розроблений управлінням фінансів, з усіма необхідними матеріалами до нього подається у виконавчий апарат ради для обговорення в постійних комісіях не пізніше, як за 20 календарних днів до його розгляду на пленарному засіданні ради.

2. Постійні комісії ради на спільних засіданнях протягом 3-х днів обговорюють сформований проект районного бюджету на наступний рік, вносять зауваження та пропозиції і подають їх у постійну комісію з питань бюджету.

Стаття 85

1. Засідання постійних комісій з питання формування бюджету відбувається в присутності начальника фінансового управління і представників постійної комісії з питань бюджету.

2. Постійні комісії ради призначають доповідачів для участі в роботі постійної комісії з питань бюджету, і передають свої поправки разом з окремою думкою членів комісії до проекту бюджету в постійну комісію з питань бюджету.
Поправки до грошової частини бюджету повинні бути збалансованими і лише такого змісту:
– скоротити статтю видатків (доходів);
– вилучити --- « -----;
– збільшити --- « -----;
– додати нову --- « ----;

3. Якщо постійна комісія або депутати вносять пропозицію про збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов’язані запропонувати на ту ж саму суму відповідно збільшення доходів за рахунок інших джерел або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають до кожної поправки письмове обґрунтування. В разі недотримання цих вимог поправка до розгляду не приймається.

Стаття 86

Постійна комісія ради з питань бюджету на спільних засіданнях з іншими постійними комісіями розглядає запропонований проект районного бюджету та узагальнює пропозиції і поправки.

Стаття 87

На засіданні постійної комісії ради з питань бюджету, обговорюються всі пропозиції і поправки:
- якщо метою поправки є збільшення статті доходу або зменшення статті видатків, то обговорюється і голосується текст поправки;
– якщо метою поправки є зменшення статті доходу, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного зменшення видатків або збільшення доходів за рахунок інших джерел (допоміжні пропозиції). У разі коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки;
– якщо метою поправки є збільшення видатків, то спочатку обговорюються і голосуються запропоновані автором поправки варіанти відповідного збільшення доходів або зменшення видатків по інших статтях (допоміжні пропозиції). У разі, коли ці пропозиції відхиляються, текст поправки не обговорюється і вона вважається відхиленою. Якщо допоміжні пропозиції підтримані комісією, обговорюється і голосується текст поправки.

Стаття 88

1. Фінансове управління Миколаївської районної державної адміністрації враховує пропозиції і поправки, підтримані постійною комісією з питань бюджету, і подає узагальнений проект районного бюджету у виконавчий апарат районної ради не пізніше як за 5 днів до його розгляду на пленарному засіданні.

Стаття 89

1. Проект рішення про районний бюджет на наступний бюджетний період розглядається на пленарному засіданні чергової сесії відповідно до вимог цього Регламенту.

2. На пленарному засіданні районної ради з розгляду проекту районного бюджету доповідає начальник відділу фінансів. Зі співдоповіддю виступає голова постійної комісії з питань бюджету.

3. Після обговорення проекту рішення про обласний бюджет у порядку, визначеному цим Регламентом, рішення підлягає голосуванню в цілому.

Стаття 90

1. Квартальний та річний звіти про виконання районного бюджету з усіма необхідними матеріалами до нього управління фінансів подає у виконавчий апарат ради у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.

2. Пленарне засідання ради з питання затвердження звіту про виконання районного бюджету за звітний рік скликається радою не пізніш як у чотиримісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.

3. Рада затверджує звіт про виконання районного бюджету за відповідний бюджетний рік або ухвалює інше рішення з цього питання.

4. На розгляд пленарного засідання районної ради не виносяться пропозиції щодо внесення змін до проекту районного бюджету на наступний бюджетний період без попереднього розгляду та висновку відповідних профільних комісій і комісії з питань бюджету у порядку, визначеному статтями 85-88 цього Регламенту.

Глава 2.14. Дисципліна та етика пленарних засідань.

Стаття 91

1. На засіданні ради депутат не повинен вживати образливі висловлювання та слова ненормативної лексики, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про недопустимість таких висловлювань і закликів, або зупинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.
2. Якщо головуючий звертається до депутата, останній повинен негайно зупинити свій виступ, у противному разі головуючий на засіданні має право зупинити його виступ.
3. Якщо депутат перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється з не обговорюваного питання, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу депутата, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

Стаття 92

Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій або усній формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає депутату слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування; в останньому випадку головуючий на засіданні відразу повідомляє депутатів про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надане слово. Якщо подібна інформація, на думку депутата, міститься у поширених через виконавчий апарат ради інформаційних матеріалах, то головуючий на засіданні надає депутату слово в кінці засідання за його письмовим зверненням.

Стаття 93

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє засідання до виконання депутатом його вимоги.

Стаття 94

1. У разі грубого порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні засідання присутніми в залі, головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання.
2. Якщо під час засідання ради у будинку ради депутат вчинить дії, що містять ознаки злочину, дебати зупиняються. Головуючий на засіданні повідомляє про факт, що відбувся, закриває засідання і негайно звертається до прокурора з проханням вжити заходи впливу, коли зазначені дії вчинені до відкриття пленарного засідання, під час його перерви чи після закриття, головуючий на засіданні повідомляє раду про них після перерви або при відкритті найближчого засідання.

Стаття 95

1. Після розгляду питання порядку денного або в кінці засідання депутат має право звертатися до головуючого на засіданні із зауваженнями і запитаннями щодо організації розгляду питань і ведення засідання; при цьому депутат може зажадати відповідей на його запитання і дати їм оцінку. Під час засідання депутат може вносити пропозиції з зазначених питань.
2. У разі грубого або систематичного порушення Регламенту головуючим на засіданні, рада на пропозицію, внесену від депутатських груп (фракцій), може прийняти рішення про відсторонення головуючого від ведення цього пленарного засідання.

Глава 2.15. Протокол і справа засідання.

Стаття 96

1. Засідання ради протоколюються. На засідання ради ведеться диктофонний аудіо запис, який зберігається на електринних носіях інформації у виконавчому апараті районної ради. Ведення протоколу засідання здійснює секретаріат ради. Протокол засідання ради підписується головуючим на засіданні.
2. У протоколі засідання ради зазначається: дата, час і місце засідання; кількість присутніх депутатів на засіданні, внесені на розгляд питання порядку денного; назви документів, поширених серед депутатів для цього засідання; прізвища головуючого на засіданні і виступаючих; всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення; повні результати голосування і прийняті рішення.

Стаття 97

1. До протоколу засідання ради додається:
- інформація про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;
- результати поіменного та таємного голосування;
- повні результати голосування;
- тексти не виголошених виступів депутатів;
- окремі думки депутатів щодо прийнятих радою рішень;
- проекти рішень, які були підготовлені, але не прийняті радою.

Стаття 98

1. Протокол засідання ради є офіційним документом пленарних засідань, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення радою.
2. Протоколи та аудіо записи засідань ради з відома керуючого справами ради надаються депутатам ради для ознайомлення.
Розділ 3. Депутати, посадові особи та органи районної ради.

Глава 3.1. Депутати районної ради.

Стаття 99

Порядок організації діяльності депутата у раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами України, цим Регламентом.

Стаття 100

Депутатам районної ради видаються посвідчення депутата та нагрудний знак «Депутат районної ради». Депутат носить цей знак під час виконання депутатських обов’язків, проведення офіційних церемоній та за інших обставин, коли повинен бути відомий його статус.

Стаття 101

Порядок організації діяльності депутата в раді та її органах визначається Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні“, "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами України та цим Регламентом.
До діяльності депутата під час сесійного періоду належить:
- участь у роботі сесій ради;
- участь у засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких обрано депутата;
- виконання доручень ради та її органів;
- робота над документами ради та виконання інших депутатських повноважень;

Стаття 102

1. Депутат зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано.
2. Відсутність депутата на засіданнях ради допускається лише з поважних причин.
3. Депутат, який не може взяти участь в одному чи кількох наступних пленарних засіданнях, повинен письмово із зазначенням причин повідомити завчасно про це виконавчий апарат ради.
4. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради, її органів є підставою для звільнення депутата від виконання службових обов'язків із відшкодуванням йому за рахунок обласного бюджету середньомісячного заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю.

5. Рішення про відрядження депутата (за його згодою) для виконання депутатських повноважень та доручень ради ухвалюють: рада, голова ради, перший заступник, заступник голови ради, президія ради, а також комісія ради, до складу якої обрано депутата. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата.

6. Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано. Депутат не може не брати участі в голосуванні, за винятком випадків, якщо рада ухвалює рішення щодо нього персонально.

Стаття 103

1. Повноваження депутата районної ради припиняються достроково:
- його відкликання виборцями у встановленому законом порядку;
- у разі втрати депутатом громадянства України;
- у зв’язку з обранням або призначенням депутата на посаду, яка за законом не сумісна з виконанням депутатських повноважень;
- у зв’язку з обранням його депутатом іншої ради;
- у разі визнання судом депутата недієздатним або безвісно відсутнім;
- у зв’язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду про позбавлення волі особи, яка є депутатом;
- його смерті.
Повноваження депутата районної ради можуть припинятися достроково також за рішенням ради:
- у зв’язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду, за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;
- у зв’язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень.
- у зв’язку з особистою заявою депутата про складення ним депутатських повноважень.
2. Спори щодо дострокового припинення повноважень депутата ради вирішуються судом.
3. Депутат, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, звертається особисто до ради. У заяві депутат викладає мотиви прийнятого ним рішення. Заява депутата про складення ним повноважень не може відкликатись.
4. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Глава 3.2. Депутатські групи (фракції).

Стаття 104

1. Депутати можуть добровільно об’єднуватись у депутатські групи (фракції) за умови, що до складу кожної з них входить не менше, ніж 5 депутатів. Депутати місцевої ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
2. Депутатські групи (фракції) не можуть утворюватись для захисту приватних, комерційних, місцевих, професійних чи релігійних інтересів. Порядок роботи депутатської групи (фракції), умови вступу депутата до депутатської групи (фракції), його виходу чи виключення з неї визначаються самою депутатською групою (фракцією).
3. Жодний з депутатів не може входити до складу більш, як однієї зареєстрованої депутатської групи (фракції). Голова та заступник голови ради не можуть бути керівниками депутатських груп (фракцій) і не можуть представляти їхні інтереси в раді.
4. Депутатські групи (фракції) утворюються радою нового скликання. Реорганізація цих груп (фракцій) та утворення нових може проводитися протягом повноважень ради.

Стаття 105

1. Кожна депутатська група (фракція) повинна бути зареєстрованою у виконавчому апараті ради. Умовою її реєстрації є надходження на ім’я голови ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської групи (фракції) із зазначенням її назви, мети чи завдання, персонального складу та партійної належності членів групи (фракції), а також депутатів, які уповноважені представляти групу (фракцію).
2. Голова ради після реєстрації депутатської групи (фракції) інформує на пленарному засіданні депутатів про створення такої групи (фракції), її кількісний склад та уповноважених представників. Список членів депутатської групи (фракції) після її реєстрації поширюється серед депутатів; у тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп (фракцій). Ця інформація заноситься до протоколу засідання.
3. Про зміни в складі депутатської групи (фракції) її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради; це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи (фракції), якщо депутата виключено з групи (фракції).
4. У разі, коли склад депутатської групи (фракції) скорочується нижче встановленої кількості, вона після 15 днів оголошується головою ради розпущеною.

Стаття 106

1. Уповноважений представник депутатської групи (фракції) може в письмовій формі доручити виконання закріплених за цим Регламентом функцій будь-кому з членів депутатської групи (фракції).
2. Депутатські групи (фракції) мають право на представництво в усіх органах ради.
3. Кожна депутатська група (фракція) має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного.
4. Депутатська група (фракція), з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення дебатів.
5. Депутати і депутатські групи (фракції) можуть вільно співпрацювати між собою шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації.
6. Жодна депутатська група (фракція) не має права виступати від імені ради.
7. Депутатські групи (фракції) та їх члени мають й інші права, передбачені Конституцією України, законами України та цим Регламентом.

Стаття 107

За зверненням уповноваженого представника депутатської групи (фракції) виконавчий апарат ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

Глава 3.3. Голова районної ради.

Стаття 108

1. Голова ради обирається радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради таємним голосуванням.
2. Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.
3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою шляхом таємного голосування.
5. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 109

1. Голова ради:
1) скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається винести на розгляд ради, веде засідання ради;
2) забезпечує підготовку сесій ради і питань, що виносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
3) представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
4) вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;
5) координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
6) організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
7) організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;
8) організує роботу президії ради;
9) призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
10) здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
11) є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
12) підписує рішення ради, протоколи сесій ради;
13) забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян;
14) забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
15) представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
16) за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів;
17) звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш, як третини депутатів - у визначений радою термін;
18) вирішує інші питання, доручені йому радою.
2. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Глава 3.4. Заступник голови районної ради.

Стаття 110

1. Заступник голови ради обирається радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
2. За рішенням ради заступник голови районної ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.
3. Повноваження заступника голови ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або
голови ради.
4. Заступник голови ради здійснює повноваження голови ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов'язків з інших причин.
5. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для голови ради.

Глава 3.5. Президія районної ради.

Стаття 111

1. Президія ради утворюється радою на весь строк повноважень ради і є підзвітним раді дорадчим органом.
2. Президія ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається винести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.
3. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноваженні представники депутатських груп і фракцій.
4. Президія ради діє на основі Положення про неї, що затверджується радою.

Глава 3.6. Постійні та тимчасові комісії ради.

Стаття 112

Повноваження постійних комісій ради визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

Стаття 113

1. Рада утворює і обирає постійні комісії у складі голови та членів комісії. Кількісний склад кожної комісії визначається радою. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.
2. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови ради.
3. Про утворення постійних комісій та обрання постійних комісій в складі голови та її членів рада приймає відповідні рішення.

Стаття 114

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.
4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради.

Глава 3.7. Виконавчий апарат районної ради.

Стаття 115

1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та цим Регламентом.
2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
3. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються радою за поданням голови ради.
4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Розділ 4. Депутатські звернення, запити та запитання.

Стаття 116

1. Депутатське звернення - викладена в письмовiй формi вимога депутата ради з питань, пов’язаних з його депутатською дiяльнiстю, до мiсцевих органiв мiсцевого самоврядування та їх посадових осiб, а також керiвникiв правоохоронних та контролюючих органiв, пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, розташованих на територiї району, здійснити певнi дiї, вжити заходiв чи дати офiцiйне роз’яснення з питань, вiднесених до їх компетенцiї.
2. Місцеві органи виконавчої влади, органи мiсцевого самовряду¬вання та їх посадовi особи, а також керiвники правоохоронних та контролюючих органiв, підприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, розташованих на територiї району, до яких звернувся депутат ради, зобов’язанi у десятиденний строк розглянути порушене ним питання та надати йому вiдповiдь, а в разi необхiдностi додаткового вивчення чи перевiрки - дати йому вiдповiдь не пiзнiш як у мiсячний строк.
3. Якщо депутатське звернення з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений строк, депутату ради зобов’язанi письмово повiдомити про це з обґрунтуванням мотивiв необхiдностi продовження строку розгляду.
4. Депутат ради може взяти участь у розглядi свого звернення, про що мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи, керiвники підприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, розташованих на територiї району, повиннi йому повiдомити завчасно, але не пiзнiш як за п’ять календарних днiв.
5. Якщо депутат ради не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо мiсцевi органи виконавчої влади, органи мiсцевого самоврядування та їх посадовi особи, керiвники підприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми власностi, розташованих на територiї району, ухиляються вiд вирiшення порушеного у зверненнi питання у встановлений строк, вiн має право внести депутатський запит.

Стаття 117

1. Депутатський запит депутата ради - це пiдтримана радою вимога депутата ради до посадових осiб ради i її органiв, сiльського, селищного, мiського голови, керiвникiв пiдприєств, установ i органiзацiй незалежно вiд форми власностi, якi розташованi або зареєстрованi на вiдповiднiй територiї, а також до голови райдержадміністрації, його заступникiв, керiвникiв вiддiлiв i управлiнь з питань, якi вiднесенi до вiдання ради.
2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою де¬путатiв ради попередньо або на пленарному засiданнi ради у письмовiй чи уснiй формi. Запит підлягає внесенню до порядку денного пленарного засiдання ради.
3. Депутатський запит обговорюється, у разi необхiдностi, на пле¬нарному засіданні ради.
4. Рада може зобов’язати вiдповiдний орган подати у вста¬новлений нею строк звiт про виконання рiшення по запиту депутата районної ради.
5. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язанi у встановлений радою строк дати офiцiйну письмову вiдповiдь на нього радi i депутату ради. Якщо запит з об’єктив¬них причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язанi письмово повiдомити радi та депутатовi ради, який внiс запит, i запропонувати iнший строк, який не повинен перевищувати один мiсяць з дня одержання запиту. Вiдповiдь на запит, у разi необхiдностi, розглядається на пленарному засiданнi ради.
6. Депутат ради має право дати оцiнку вiдповiдi на свiй де¬путатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш 1\4 присутніх на засіданні депутатiв ради. Посадових осiб, до яких звернуто запит, своєчасно iнформують про дату та час обговорення вiдповiдi на запит радою. Вони, або уповноваженi ними особи, мають право бути при¬сутнi на цьому засiданнi ради. За результатами розгляду вiдповiдi на депутатаських запит рада приймає вiдповiдне рiшення.

Стаття 118

Депутатське запитання - це засiб одержання депутатом ради iнформацiї або роз’яснення з тiєї чи iншої проблеми. Вiдповiдь на за¬питання може бути оголошено на сесiї ради або дано депутату ради в iндивiдуальному порядку. Запитання не вноситься до порядку денного сесiї, не обговорюється i рiшення по ньому не приймається.

Розділ 5. Взаємодія районної ради з районною державною адміністрацією.

Стаття 119

У разі розгляду райдержадміністрації питань, які є в юрисдикції інтересів місцевого самоврядування, вона повинна повідомити про це раду.

Стаття 120

Органи та посадові особи ради мають право звернутися до суду з позовом про визнання нечинними актів райдержадміністрації та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій і установ, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб районної ради.

Стаття 121

Райдержадміністрації є підзвітною раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, підзвітна і підконтрольна у частині повноважень, делегованих їй радою, а також у виконанні рішень ради з цих питань.

Стаття 122

Рада може шляхом таємного голосування висловити недовіру голові райдержадміністрації.

Стаття 123

Рішення ради та розпорядження голови ради з мотивів їх невідповідності Конституції України або законодавству України може бути оскаржено в суді.
Розділ 6. Відповідальність органів і посадових осіб районної ради.

Стаття 124

Рада, її органи та посадові особи несуть відповідальність за свою діяльність перед територіальними громадами, державою, юридичними і фізичними особами.

Стаття 125

Рада періодично, але не рідше, як один раз на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, районного бюджету, з інших питань місцевого значення, звітує перед територіальними громадами про свою діяльність.

Розділ 7. Дострокове припинення повноважень ради.

Стаття 126

1. Повноваження ради можуть бути припинені достроково, якщо рада своїми діями порушує Конституцію України і чинне законодавство, конституційні права і свободи громадян, ігноруючи при цьому законні вимоги компетентних органів про приведення своїх рішень у відповідність із законом.
2. Повноваження ради припиняються достроково також у випадках, якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки, встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», або рада не вирішує питань, віднесених до її відання.
Розділ 8. Антикорупційна політика

Стаття 127

Миколаївська районна рада VII скликання може прийняти Антикорупційну програму Миколаївської районної ради, положення якої повинні враховувати норми чинного антикорупційного законодавства України, зокрема, Законів України: «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014-2017 роки», «Про Національне антикорупційне бюро України», інших нормативно-правових актів.

Стаття 128

Рішення (проект рішення) Миколаївської районної ради, договірна фінансова документація комунальних підприємств, що діють на території Миколаївського району та документи тендерної документації тощо, за ініціативою постійної профільної комісії розглядаються на предмет їх відповідності Антикорупційній програмі Миколаївської районної ради та/або чинному антикорупційному законодавству України, про що оформляється постійною профільною комісією відповідний висновок. У випадку невідповідності Рішення (проекту рішення) Миколаївської районної ради договірній фінансовій документації комунальних підприємств, що діють на території Миколаївського району та документів тендерної документації тощо Антикорупційній програмі Миколаївської районної ради та/або чинному антикорупційному законодавству України, - постійна профільна комісія або депутат(и) можуть ставити (ініціювати) питання на найближчій сесії ради щодо приведення Рішення (проекту рішення) Миколаївської районної ради у відповідності до вимог положень Антикорупційної програми Миколаївської районної ради та/або чинному антикорупційному законодавству України.