Нащадки Беркечара, який отримав улус на схiдних кордонах, якi межували з володiннями Чагатая, мали незначний вплив на подiї у Золотiй Ордi, тому у бiльшостi випадкiв про їх дiяльнiсть вiдомостей не збереглося. Вже нащадки його внукiв були незнанi навiть авторам монгольських придворних генеалогiй.

табл.5. Гiлка Беркечара.

III

1. БЕРКЕЧАР (+ пiсля 1270) – див. табл.2, поз.5

IV

2. КУКДЖУ ............................................................................................................... 1

За іншими джерелами старшого сина Беркечара звали Сархад.

3. ЙIСУ-БУКА .......................................................................................................... 1

V

4. IДЖIЛЬ-ТИМУР (+ до 1291) ............................................................................... 2

Помер до 1291 р., бо у цьому роцi претендент на ханський престол Токта сховався у ставцi його молодшого брата.

5. ЙIЛИКЧI (+ 1291)................................................................................................. 2

У 1291 р. у його станi сховався Токта, який побоювався Телебуги та своїх братiв. Значить на той час I.-Т. був старшим в улусi Беркечара.

6. ДУКДАЙ ................................................................................................................ 2

7. ТУК-ТИМУР ......................................................................................................... 2

8. САРАЙ-БУКА ..................................................................................................... 3