Порядок
проведення іспиту на знання нормативно-правових актів
у галузі освіти, оцінювання результатів розв’язання ситуаційного
завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної
середньої освіти претендентами на заміщення вакантної посади
директора Миколаївського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний
заклад» Миколаївської районної ради Львівської області

1.1. Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту претендентів на заміщення вакантної посади директора Миколаївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад» Миколаївської районної ради Львівської області, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти Миколаївської районної ради Львівської області.

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей претендента на заміщення вакантної посади директора Миколаївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад» Миколаївської районної ради Львівської області.

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією.

1.4. Іспит проходять претенденти на заміщення вакантної посади директора Миколаївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад» Миколаївської районної ради Львівської області.

Претенденти, які подали недостовірні відомості, до участі у конкурсі не допускаються.

1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для претендентів на заміщення вакантної посади директора Миколаївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад» Миколаївської районної ради Львівської області передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів, що стосуються сфери освіти.

1.7. Перелік питань розміщується на сайті районної ради та закладу загальної середньої освіти, в якому наявна вакантна посада.

1.9. Екзаменаційні білети складаються за формою (додаток 4 до розпорядження) та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається 3 питання на перевірку знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та знань нормативно-правових актів у сфері освіти.

Кількість білетів має бути не менше 10.

1.10. Дата проведення іспиту, місце та час його проведення визначаються розпорядженням голови районної ради.

1.11. Проведення іспиту:

1.11.1. Іспит складається державною мовою.

1.11.2. Під час іспиту та підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета у приміщенні мають бути присутніми не менше третини членів конкурсної комісії.

1.11.3. Іспит складається одночасно для усіх претендентів на заміщення відповідної вакантної посади.

1.11.4. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування претендентів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Претенденти не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

1.11.5. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються претенденту за його вибором.

1.11.6. При підготовці відповідей на запитання білета претендент здійснює записи на аркуші із штампом районної ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові, номер білета і питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші ставиться підпис претендента та дата складання іспиту.

1.11.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

1.12. Оцінювання іспиту. Для оцінки знань претендентів використовується двобальна система. Кожне питання оцінюється окремо, загальна кількість балів не перевищує шести.

Два бали виставляється претендентам, які виявили ґрунтовні знання законодавства та нормативно-правових актів з питань освіти.

Один бал виставляється претендентам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи та основних понять нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Нуль балів виставляється претендентам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

1.13. Підбиття підсумків іспиту.

1.13.1. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка за кожне питання екзаменаційного білетаздійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями претендента.

1.13.2. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної середньої суми балів у екзаменаційну відомість. Остаточною оцінкою у балах є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, заокруглене до сотих (додаток 5 до розпорядження).

1.13.3. Аркуші з відповідями претендентів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у секретаря конкурсної комісії.

1.13.4. Претенденти, які набрали загальну суму балів, не нижче 50 відсотків від максимальної суми балів, що може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, які успішно склали іспит.

1.13.5. Претенденти, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, які не склали іспит.

1.13.6. Претенденти, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

1.14. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

1.15. Ситуаційні  завдання розв’язуються письмово. Усі кандидати розв’язують однакові ситуаційні завдання. Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам,  які виявили глибокі знання та успішно розв’язали ситуаційне завдання;

1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали  ситуаційне завдання в обсязі, достатньому для подальшої роботи;

0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в установлений строк.

Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, заокруглене до сотих.

     1.16.Результат оцінювання публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти залежить від кількості та якості поданих кандидатами пропозицій щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти та наведення практичних шляхів їх реалізації. Для оцінювання результатівпрезентації використовується така система:

     2 бали виставляється кандидатам, презентації яких містять найбільш детальні та обґрунтовані пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти та практичні шляхи їх реалізації;

     1 бал виставляється кандидатам, презентації яких в порівнянні з іншими, містять менш детальні та обґрунтовані пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти та практичні шляхи їх реалізації;

     0 балів виставляється кандидатам, презентації яких не містять пропозицій щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти та в яких не вказані практичні шляхи їх реалізації.

Визначення результатів оцінювання презентацій здійснюється кожним членом конкурсної комісії індивідуально. Остаточною оцінкою у балах за презентацію є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, заокруглене до сотих.

1.17. Конкурсна комісія, на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту, ситуаційних завдань та презентації претендентами перспективного плану розвитку закладу освіти, на своєму засіданні здійснює відбір для заняття вакантної посади директора Миколаївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад» Миколаївської районної ради Львівської області.

       

Перелік питань для перевірки знань законодавства та нормативно-правових актів

у сфері освіти на перевірку професійних компетентностей кандидата на посаду

директора Миколаївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад»

Миколаївської районної ради Львівської області

 1. Конституційне право на освіту (ст. 53 Конституції України).
 2. Види освіти (ст. 8 Закону України «Про освіту»).
 3. Форми здобуття освіти (ст. 9 Закону України «Про освіту»).
 4. Інклюзивне навчання (ст. 20 Закону України «Про освіту»).
 5. Управління закладом освіти (ст. 24 Закону України «Про освіту», ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 6. Керівник закладу освіти (ст. 26 Закону України «Про освіту»).
 7. Громадське самоврядування в закладі освіти (ст. 28 Закону України «Про освіту»).
 8. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»).
 9. Академічна доброчесність (ст. 42 Закону України «Про освіту»).
 10. Моніторинг якості освіти (ст. 48 Закону України «Про освіту»).
 11. Сертифікація педагогічних працівників (ст. 51 Закону України «Про освіту»).
 12. Права та обов’язки здобувачів освіти, батьків здобувачів освіти, педагогічних працівників (ст. 53, 54,55 Закону України «Про освіту»).
 13. Єдина державна електронна база з питань освіти (ст. 74 Закону України «Про освіту»).
 14. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти (ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 15. Педагогічні працівники (ст. 24 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 16. Державний стандарт загальної середньої освіти (ст. 30, 31, 32 Закону України «Про загальну середню освіту»).
 17. Управління охороною праці у закладі освіти (ст. 13 Закону України «Про охорону праці»).
 18. Робота із зверненнями громадян у закладі освіти (Закон України «Про звернення громадян»).
 19. Чергова та позачергова атестація педагогічних працівників (Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930).
 20. Організація освітнього процесу у філії закладу освіти (Типове положення про філію закладу освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2017 № 1568).
 21. Умови, які обов’язково враховуються засновником під час проведення конкурсу на визначення опорних закладів (Положення про освітній округ, затверджене постановою КМУ від 27.08.2010 № 777).
 22. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304).
 23. Ключові компетентності Нової української школи (Концепція Нової української школи).
 24. Модель випускника Нової української школи (Концепція Нової української школи).
 25. Педагогіка партнерства (Концепція Нової української школи).
 26. Етапи реформи — упровадження Нової української школи (Концепція Нової української школи).
 27. Структура Нової української школи (Концепція Нової української школи).
 28. Нове освітнє середовище (Концепція Нової української школи).
 29. Ключові компоненти формули Нової української школи (Концепція Нової української школи).
 30. Обгрунтування змін в освіті (Концепція Нової української школи).

Зразок ситуаційного завдання

на перевірку професійних компетентностей кандидата на посаду

директора Миколаївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад»

Миколаївської районної ради Львівської області

Ситуаційне завдання № 1

            У педагогічному колективі вже неодноразово порушували питання необхідності загального обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Педагоги скаржилися, що адміністрація планує, їх ні про що не запитує, а вони лише виконують. Цього навчального року Ви вирішили запровадити колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання змісту річного плану на наступний  навчальний рік.

1. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність.

2. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти?

     «ЗАТВЕРДЖУЮ»

     Голова конкурсної комісії

     ________________________

     ________________________      

      «___»_____2019 року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № ________

на заміщення вакантної посади директора

Миколаївського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-дошкільний

навчальний заклад» Миколаївської районної ради Львівської області

 1. Питання на перевірку знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
 2. Питання на перевірку знання нормативно-правових актів, що стосуються галузі освіти.
 3. Питання Концепції Нової української школи.

Залиште ваші коментарі

Залишити коментар як гість

0
 • Коментарі не знайдено