ДОГОВІР №12/11
м. Миколаїв 01.06.2011 р.

ТзОВ "Захід-Хост" (надалі Виконавець), в особі директора Кобринюка Ю.Ю., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Миколаївська районна рада Львівської області, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в особі голови районної ради Жила О.В. (надалі Замовник), з іншої сторони, разом надалі Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є послуги з хостингу та обслуговування ^еЬ-сайту тулу.тукоіаіу.іуіу.иа (надалі послуги).

2. ОБОВ' ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Виконавець зобов'язується:
2.1.1 Надати постійний хостинг для відображення сайту в інтернеті: 2.1.2. Підключити і забезпечити виконання модулей СОІ-ВШ, РНР, Му8С)Ь; 2.1.3. Проводити постійний нагляд за правильним відображенням сайту в інтернеті,
виправляти, і замінювати інформацію в межах існуючих сторінок, при потребі розміщувати
нову.
2.2. Замовник зобов'язується:
2.2.1. Здійснити оплату послуг на умовах цього Договору

3. ОПЛАТА

3.1. Вартість послуг становить 400 гривень за календарний місяць. В разі потреби, сума
може бути переглянута і закріплена відповідним додатком до даного договору.
3.2. Оплата послуг проводиться Замовником шляхом перерахування коштів на
розрахунковий рахунок Виконавця протягом 15-ти календарних днів на підставі акту
виконаних робіт згідно цього договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

4.1.3а невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
4.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання умов цього Договору у випадку настання для них форс-мажорних обставин.
4.3. Усі можливі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості вирішення таких суперечностей протягом календарного місяця спір передається до господарського суду за місцезнаходженням відповідача у порядку, визначеному законодавством.

5. Дія ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ

5.1. Термін дії даного Договору 1 рік від дати підписання.
5.2. Якщо ні одна із Сторін в термін до 10 днів до закінчення дії даного Договору не заявить про намір його розірвати, даний Договір автоматично пролонгується на календарний рік на попередніх умовах.
5.3. Внесення змін до Договору або його розірвання можуть мати місце тільки за наявності попереднього письмового погодження Сторін у порядку, передбаченому чинним .д законодавством України.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір укладено у двох дійсних примірниках, що мають однакову юридичну
силу - по одному для кожної Сторони.
6.2. Взаємовідносини Сторін, не обумовлені у Договорі, регламентуються чинним
законодавством України.
6.3. Усі доповнення та зміни до цього Договору та його додатків дійсні при умові, що
вони оформлені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.
6.4. Кошторис вартості послуг щодо підтримки сайту Миколаївського району є
невід'ємною частиною даного Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні природні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя, і таке інше (далі "форс мажор"), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення не виконуючою стороною "форс-мажору". "Форс-мажор" - автоматично продовжує термін виконання зобов'язань за весь період його дії та ліквідації наслідків/ Про настання "форс-мажорних" обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше, ніж 2 (два) місяці, то кожна Сторона матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов' язань за даним Договором і в такому разі жодна із сторін не матиме права відшкодування другою Стороною можливих збитків.

8. ЮРИДИЧНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Миколаївська районна рада
81600, м. Миколаїв, вул. В. Великого, 6
р/р 35410003001351
УДК у Львівській області
МФО 825014
ЗКПО 25238748

ВИКОНАВЕЦЬ:

ТзОВ "Захід-Хост"
81600, м. Миколаїв, вул. Д.Галицького, 13а кв. 5
р/р 26001060442765
ЗГРУ "Приватбанк"
МФО 325321
Код ЄДРПОУ 36794727
Свідоцтво №661224
тел.0967490757